Các quy hoạch, kế hoạch

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

01/10/2018 29 Lượt xem

Chính sách ưu đãi đầu tư

Bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư

02/04/2016 1085 Lượt xem

Dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Bình

15/12/2015 1494 Lượt xem

Dự án kêu gọi đầu tư

02/11/2014 518 Lượt xem