Các quy hoạch, kế hoạch

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

01/10/2018 28 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

01/10/2018 31 Lượt xem

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

01/10/2018 25 Lượt xem

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

01/10/2018 20 Lượt xem

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

01/10/2018 25 Lượt xem

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

28/08/2014 3091 Lượt xem

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

20/08/2014 1446 Lượt xem

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

29/07/2014 1359 Lượt xem

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

01/07/2014 694 Lượt xem