Các quy hoạch, kế hoạch

Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

16/11/2018 331 Lượt xem

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

13/11/2018 374 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 399 Lượt xem

Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 646 Lượt xem

Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

02/10/2018 524 Lượt xem

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

01/10/2018 306 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

01/10/2018 261 Lượt xem

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

01/10/2018 191 Lượt xem

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

01/10/2018 176 Lượt xem

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

01/10/2018 225 Lượt xem

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

28/08/2014 3346 Lượt xem

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

20/08/2014 1583 Lượt xem

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

29/07/2014 1491 Lượt xem

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

01/07/2014 850 Lượt xem