Dịch vụ công mức độ 2

Danh mục dịch vụ công mức độ 2

16/12/2019 281 Lượt xem

TT

Mã TT

Tên thủ tục 

Lĩnh vực

Link tải biểu mẫu
(Tại cổng DVC 
tỉnh Ninh Bình)

1

BKH-NBI-272027

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

2

BKH-NBI-272025

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

3

BKH-NBI-272023

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

4

BKH-NBI-272021

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

5

BKH-NBI-272019

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

6

BKH-NBI-272017

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

7

BKH-NBI-272015

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

8

BKH-NBI-272013

Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

9

BKH-NBI-272011

Giãn tiến độ đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

10

BKH-NBI-272009

Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

11

BKH-NBI-272007

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

12

BKH-NBI-272005

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

13

BKH-NBI-272003

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

14

BKH-NBI-272001

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

15

BKH-NBI-271999

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

16

BKH-NBI-271997

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

17

BKH-NBI-271995

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

18

BKH-NBI-271993

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

19

BKH-NBI-271991

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

20

BKH-NBI-271989

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

21

BKH-NBI-271987

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

22

BKH-NBI-271985

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

23

BKH-NBI-271983

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

24

BKH-NBI-271981

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

25

BKH-NBI-271980

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

26

BKH-NBI-272072

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

27

BKH-NBI-271959

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

28

BKH-NBI-271958

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

29

BKH-NBI-271957

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

30

BKH-NBI-271956

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

31

BKH-NBI-271955

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

32

BKH-NBI-271954

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

33

BKH-NBI-271953

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

34

BKH-NBI-271948

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

35

BKH-NBI-271947

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

36

BKH-NBI-271946

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

37

BKH-NBI-271945

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

38

BKH-NBI-271944

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

39

BKH-NBI-271943

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

40

BKH-NBI-271942

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã.

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

41

BKH-NBI-272064

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

42

BKH-NBI-272062

Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

43

BKH-NBI-271940

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

44

BKH-NBI-271939

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

45

BKH-NBI-271938

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy CNĐKDN nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

46

BKH-NBI-271937

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

47

BKH-NBI-271936

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

48

BKH-NBI-271935

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

49

BKH-NBI-271934

Giải thể doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

50

BKH-NBI-271933

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

51

BKH-NBI-271932

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

52

BKH-NBI-271931

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

53

BKH-NBI-271930

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

54

BKH-NBI-271929

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

55

BKH-NBI-271928

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

56

BKH-NBI-271927

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

57

BKH-NBI-271926

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

58

BKH-NBI-271925

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

59

BKH-NBI-271924

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

60

BKH-NBI-271923

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

61

BKH-NBI-271922

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

62

BKH-NBI-271921

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

63

BKH-NBI-271920

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

64

BKH-NBI-271919

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

65

BKH-NBI-271918

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

66

BKH-NBI-271917

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

67

BKH-NBI-271916

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

68

BKH-NBI-271915

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

69

BKH-NBI-271914

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

70

BKH-NBI-271913

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

71

BKH-NBI-271912

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

72

BKH-NBI-271911

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

73

BKH-NBI-271910

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

74

BKH-NBI-271909

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

75

BKH-NBI-271908

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

76

BKH-NBI-271907

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

77

BKH-NBI-271906

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

78

BKH-NBI-271905

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

79

BKH-NBI-271904

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

80

BKH-NBI-271903

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

81

BKH-NBI-271902

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

82

BKH-NBI-271901

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

83

BKH-NBI-271900

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

84

BKH-NBI-271899

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

85

BKH-NBI-271898

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

86

BKH-NBI-271897

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

87

BKH-NBI-271896

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

88

BKH-NBI-271895

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

89

BKH-NBI-271894

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

90

BKH-NBI-271893

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

91

BKH-NBI-271892

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

92

BKH-NBI-271891

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

93

BKH-NBI-271890

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

94

BKH-NBI-271889

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

95

BKH-NBI-271888

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

96

BKH-NBI-271887

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

97

BKH-NBI-271886

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

98

BKH-NBI-271885

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

99

BKH-NBI-271884

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

100

BKH-NBI-271835

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

101

BKH-NBI-271834

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

102

BKH-NBI-271833

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

103

BKH-NBI-271831

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh) do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

104

BKH-NBI-272061

Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư

Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

105

BKH-NBI-272060

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

106

BKH-NBI-272059

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

107

BKH-NBI-272058

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

108

BKH-NBI-272057

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

109

BKH-NBI-271941

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

110

BKH-NBI-271607

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

111

BKH-NBI-271605

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

112

BKH-NBI-271604

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

113

BKH-NBI-271603

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

114

BKH-NBI-271602

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

115

BKH-NBI-271601

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

116

BKH-NBI-272069

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

117

BKH-NBI-271877

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

118

BKH-NBI-271876

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

119

BKH-NBI-271874

Xác nhận chuyên gia

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

120

BKH-NBI-271871

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

121

BKH-NBI-271859

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

Đầu tư nước ngoài

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

122

BKH-NBI-271858

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Đầu tư nước ngoài

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

123

BKH-NBI-271857

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Đầu tư nước ngoài

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

124

BKH-NBI-271856

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Đầu tư nước ngoài

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

125

BKH-NBI-272067

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

126

BKH-NBI-272066

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

127

BKH-NBI-272065

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

128

BKH-NBI-272035

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

129

BKH-NBI-272034

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

130

BKH-NBI-272033

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Đầu tư tại Việt nam

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

131

BKH-NBI-272036

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Link đến Cổng DVC tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 27/11/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

430245

Trực tuyến 2

Hôm nay 19

Hôm qua 520