Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

12/07/2018 321 Lượt xem

Nguyễn Cao Sơn
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0229.3889278
Điện thoại di động: 
Số phòng: 201 - Nhà A - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Email: sonnc.khdt@ninhbinh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;

+ Xúc tiến đầu tư;

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư về các lĩnh vực: Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội (dài hạn, 5 năm và hàng năm); xây dựng các cân đối chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; an ninh, quốc phòng;

+ Công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Kế hoạch Tổng hợp kinh tế xã hội; Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Là chủ tài khoản của cơ quan Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Lê Xuân Thịnh
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0229.3888.557
Điện thoại di động: 
Email: thinhdpi@gmail.com
Số phòng: 101 - Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Là Phó Giám đốc Sở thường trực, thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn; công nghiệp, xây dựng, giao thông - vận tải, bưu chính, viễn thông, thông tin, thương mại, xuất nhập khẩu.

- Trực tiếp phụ trách phòng Kinh tế ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Đỗ Văn Phong
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0229.3889279
Điện thoại nhà riêng: 0229.3874.149
Điện thoại di động: 
Email:  phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn
Số phòng:

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Đăng ký doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

+ Công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

+ Tư vấn đầu tư; cung cấp các dịch vụ có liên quan về đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án;

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Đăng ký kinh doanh; Thanh tra; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Đặng Thái Sơn
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0229.3886.979
Điện thoại di động: 
Email: sondt.khdt@ninhbinh.gov.vn
Số phòng: 103 - Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác quản trị hành chính, tài chính, tài sản cơ quan, văn thư, lưu trữ;

+ Công tác pháp chế, cải cách hành chính.

+ Thu hút và quản lý các hoạt động đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA), các nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO);

+ Công tác kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động và thương binh xã hội, y tế, văn hoá thể thao và du lịch, báo chí, phát thanh và truyền hình, môi trường.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Văn phòng; Pháp chế; Kinh tế đối ngoại; Kế hoạch Văn xã.

- Là người được uỷ nhiệm Chủ tài khoản.