Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

26/09/2018 405 Lượt xem

DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ
Công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Stt Họ và tên Hộp thư công vụ
  Lãnh đạo Sở  
1 Nguyễn Cao Sơn sonnc.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Lê Xuân Thịnh thinhlx.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Đỗ Văn Phong phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Đặng Thái Sơn sondt.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Văn phòng Sở  
1 Nguyễn Toàn Thắng thangnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Cao Thị Thu Phương phuongctt.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Đinh Xuân Quảng quangdx.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Lê Thành Trung trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn
5 Ninh Thị Thanh Hương huongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Thanh tra Sở  
1 Vũ Hải Trần tranvh.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Trương Thị Mai Hạnh hanhttm.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Thịnh thinhnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Trần Xuân Trang trangtx.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Kế hoạch Tổng hợp kinh tế xã hội  
1 Tạ Hoàng Hùng hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Lương Văn Tú tulv.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Nhữ Văn Quang quannv.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Kinh tế ngành  
1 Bùi Đức Chung chungbd.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Mai Thanh Thảo thaomt.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Đoàn Thanh Thảo thaodt.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Ninh Thị Thu Phương phuongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
5 Trần Đức Mạnh manhtd.khdt@ninhbinh.gov.vn 
6 Ninh Thị Ngọc Anh anhntn.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Kế hoạch Văn xã  
1 Đỗ Thị Hiền hiendt.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Trần Tiến Dũng dungtt.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thuỳ An anntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Kiên kiennv.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Thẩm định & GSĐT  
1 Lã Văn Bình binhlv.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Trịnh Xuân Nghĩa nghiatx.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Trịnh Thị Ngọc Tú tuttn.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Đặng Hồng Thanh thanhdh.khdt@ninhbinh.gov.vn
5 Phạm Liên Sơn sonpl.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Kinh tế đối ngoại  
1 Nguyễn Minh An annm.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Dương Đức Nghĩa nghiadd.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Pháp chế  
1 Lê Văn Đắc daclv.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Phạm Thị Cam  Campt.khdt@ninhbinh.gov.vn 
3 Đỗ Thị Kim Quế quedtk.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Phòng Đăng ký kinh doanh  
1 Nguyễn Xuân Thuỷ thuynx.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 An Quang Trung trungaq.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Chu Văn Tiến tiencv.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Phạm Vũ Duy duypv.khdt@ninhbinh.gov.vn
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình  
1 Trần Thị Tuyến tuyentt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
2 Lê Minh Tiến tienlm.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Đào Trung Hiếu Hieudt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn 
4 Nguyễn Thị Như Trang trangntn.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
5 Trương Công Khánh khanhtc.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
6 Tống Hữu Trâm tramth.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
7 Phạm Bằng Giang giangpb.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
8 Vũ Nữ Ánh Dương duongvna.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
9 Phạm Minh Châm Champm.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
10 Đinh Đức Tấn tandd.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
11 Vũ Đức Dương duongvd.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
12 Phan Thanh Lâm lampt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Phương phuongnt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
14 Tường Thị Thanh Nhàn nhanttt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
15 Ngô Phương Thảo thaonp.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
16 Đỗ Anh Dũng dungda.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
17 Vũ Thuỳ Dương duongvt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
18 Phạm Phương Dung dungpp.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
19 Phạm Ngọc Nam nampn.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
20 Ngô Thị Thu Quyên quyennt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
21 Vũ Văn Tự tuvv.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
22 Trần Văn Hưng hungtv.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
23 Đỗ Văn Nguyện nguyendv.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
24 Phan Tiến Thành thanhpt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
25 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh quynhntx.ttxtht@gmail.com
26 Nguyễn Thị Kim Liên lienntk.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
27 Phạm Ngọc Hải haipn.ttxtht@gmail.com
28 Lê Quang quangl.ttxtht@gmail.com
29 Nguyễn Thị Thanh Hoa hoantt.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
30 Trịnh Thị Kim Thoa thoattk.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
31 Nguyễn Lê Quang lequang.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
32 Đinh Thị Minh Thu thudtm.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
33 Phạm Thị Huế huept.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
34 Nguyễn Nguyên Hồng hongnn.ttxtht@ninhbinh.gov.vn