Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

26/09/2018 487 Lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

Stt Họ và tên Tên phòng Hộp thư công vụ
1 Nguyễn Cao Sơn Lãnh đạo Sở sonnc.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Lê Xuân Thịnh Lãnh đạo Sở thinhlx.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Đỗ Văn Phong Lãnh đạo Sở phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Đặng Thái Sơn Lãnh đạo Sở sondt.khdt@ninhbinh.gov.vn
5 Nguyễn Toàn Thắng Văn phòng thangnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
6 Cao Thị Thu Phương Văn phòng phuongctt.khdt@ninhbinh.gov.vn
7 Ninh Thị Thanh Hương Văn phòng huongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
8 Đỗ Thị Kim Quế Văn phòng quedtk.khdt@ninhbinh.gov.vn
9 Lê Thành Trung Văn phòng trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn
10 Nguyễn Nguyên Hồng Văn phòng hongnn.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
11 Phạm Thị Huế Văn phòng huept.ttxtht@ninhbinh.gov.vn
12 Vũ Hải Trần Thanh tra tranvh.khdt@ninhbinh.gov.vn
13 Trương Thị Mai Hạnh Thanh tra hanhttm.khdt@ninhbinh.gov.vn
14 Nguyễn Tiến Thịnh Thanh tra thinhnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
15 Trần Xuân Trang Thanh tra trangtx.khdt@ninhbinh.gov.vn
16 Tạ Hoàng Hùng Phòng Tổng hợp, Quy hoạch hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn
17 Lê Minh Tiến Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tienlm.khdt@ninhbinh.gov.vn
18 Lương Văn Tú Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tulv.khdt@ninhbinh.gov.vn
19 Nhữ Văn Quang Phòng Tổng hợp, Quy hoạch quangnv.khdt@ninhbinh.gov.vn
20 Bùi Đức Chung Phòng Kinh tế ngành chungbd.khdt@ninhbinh.gov.vn
21 Mai Thanh Thảo Phòng Kinh tế ngành thaomt.khdt@ninhbinh.gov.vn
22 Ninh Thị Thu Phương Phòng Kinh tế ngành phuongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
23 Ninh Thị Ngọc Anh Phòng Kinh tế ngành anhntn.khdt@ninhbinh.gov.vn
24 Đỗ Thị Hiền Phòng Kế hoạch Văn xã hiendt.khdt@ninhbinh.gov.vn
25 Trần Tiến Dũng Phòng Kế hoạch Văn xã dungtt.khdt@ninhbinh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Thuỳ An Phòng Kế hoạch Văn xã anntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
27 Nguyễn Văn Kiên Phòng Kế hoạch Văn xã kiennv.khdt@ninhbinh.gov.vn
28 Lã Văn Bình Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT binhlv.khdt@ninhbinh.gov.vn
29 Trịnh Xuân Nghĩa Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT nghiatx.khdt@ninhbinh.gov.vn
30 Trịnh Thị Ngọc Tú Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT tuttn.khdt@ninhbinh.gov.vn
31 Phạm Liên Sơn Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT sonpl.khdt@ninhbinh.gov.vn
32 Nguyễn Minh An Phòng Kinh tế đối ngoại annm.khdt@ninhbinh.gov.vn
33 Dương Đức Nghĩa Phòng Kinh tế đối ngoại nghiadd.khdt@ninhbinh.gov.vn
34 Lê Văn Đắc Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân daclv.khdt@ninhbinh.gov.vn
35 Phạm Thị Cam Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân  Campt.khdt@ninhbinh.gov.vn 
36 Trần Đức Mạnh Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân manhtd.khdt@ninhbinh.gov.vn 
37 Đinh Xuân Quảng Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân quangdx.khdt@ninhbinh.gov.vn
38 Nguyễn Xuân Thuỷ Phòng Đăng ký kinh doanh thuynx.khdt@ninhbinh.gov.vn
39 An Quang Trung Phòng Đăng ký kinh doanh trungaq.khdt@ninhbinh.gov.vn
40 Chu Văn Tiến Phòng Đăng ký kinh doanh tiencv.khdt@ninhbinh.gov.vn
41 Phạm Vũ Duy Phòng Đăng ký kinh doanh duypv.khdt@ninhbinh.gov.vn
42 Trần Thị Tuyến Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình tuyentt.khdt@ninhbinh.gov.vn
43 Nguyễn Thị Như Trang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình trangntn.khdt@ninhbinh.gov.vn
44 Trương Công Khánh Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình khanhtc.khdt@ninhbinh.gov.vn
45 Tống Hữu Trâm Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình tramth.khdt@ninhbinh.gov.vn
46 Phạm Bằng Giang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình giangpb.khdt@ninhbinh.gov.vn
47 Vũ Nữ Ánh Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình duongvna.khdt@ninhbinh.gov.vn
48 Phạm Minh Châm Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình Champm.khdt@ninhbinh.gov.vn
49 Đinh Đức Tấn Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình tandd.khdt@ninhbinh.gov.vn
50 Phan Thanh Lâm Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình lampt.khdt@ninhbinh.gov.vn
51 Nguyễn Thị Phương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình phuongnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
52 Tường Thị Thanh Nhàn Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình nhanttt.khdt@ninhbinh.gov.vn
53 Đỗ Anh Dũng Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình dungda.khdt@ninhbinh.gov.vn
54 Vũ Thuỳ Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn
55 Phạm Thị Phương Dung Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình dungptp.khdt@ninhbinh.gov.vn
56 Phạm Ngọc Nam Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình nampn.khdt@ninhbinh.gov.vn
57 Ngô Thị Thu Quyên Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quyennt.khdt@ninhbinh.gov.vn
58 Phạm Ngọc Hải Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình haipn.khdt@ninhbinh.gov.vn
59 Nguyễn Ngọc Sơn Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình sonnn.khdt@ninhbinh.gov.vn
60 Đinh Thị Minh Thu Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình thudtm.khdt@ninhbinh.gov.vn
61 Đỗ Văn Nguyện Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình nguyendv.khdt@ninhbinh.gov.vn
62 Nguyễn Thị Kim Liên Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình lienntk.khdt@ninhbinh.gov.vn
63 Lê Quang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quangl.khdt@ninhbinh.gov.vn
64 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình hoantt.khdt@ninhbinh.gov.vn
65 Trịnh Thị Kim Thoa Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình thoattk.khdt@ninhbinh.gov.vn
66 Trần Văn Hưng Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình hungtv.khdt@ninhbinh.gov.vn
67 Phan Tiến Thành Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình thanhpt.khdt@ninhbinh.gov.vn
68 Nguyễn Lê Quang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình lequang.khdt@ninhbinh.gov.vn
69 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quynhntx.khdt@ninhbinh.gov.vn
70 Lê Minh Phượng Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình phuonglm.khdt@ninhbinh.gov.vn