Phòng, đơn vị trực thuộc

Các phòng, đơn vị trực thuộc

12/07/2018 819 Lượt xem

I. DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở 
    Chánh Văn phòng: Nguyễn Toàn Thắng
    Điện thoại Văn phòng: 0229.3871.156
    Điện thoại phòng Chánh Văn phòng Sở: 0229.3874.055

2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế - Xã hội
   Trưởng phòng: Tạ Hoàng Hùng
 
3. Phòng Kế hoạch Văn xã
    Trưởng phòng: Đỗ Thị Hiền
    Điện thoại: 0229.3872.445

4. Phòng Kinh tế đối ngoại
    Trưởng phòng: Nguyễn Minh An
    Điện thoại: 0229.3874.913

5. Phòng Kinh tế ngành
    Trưởng phòng: Bùi Đức Chung
    Điện thoại: 0229.3874.905

    Phó Trưởng phòng: Ninh Thị Thu Phương
    Điện thoại: 0229.3871.655

6. Phòng Đăng ký kinh doanh
    Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thuỷ
    Điện thoại: 0229.3880.204

7. Phòng Thanh tra
    Trưởng phòng: Vũ Hải Trần
    Điện thoại: 0229 3871.653

8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
    Giám đốc Trung tâm: Trần Thị Tuyến
    Điện thoại: 0229.2240.269

9. Phòng Thẩm định và GSĐT 
    Trưởng phòng: Lã Văn Bình
    Điện thoại: 0229.3874.912

10. Phòng Pháp chế
    Trưởng phòng: Lê Văn Đắc
    Điện thoại: 0229.3871.496


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác thanh niên; Quản trị hành chính; Thi đua khen thưởng; cải cách bộ máy; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác của Sở.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

b1) Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc nghiên cứu, sắp xếp biên chế, tổ chức bộ máy và nhân sự phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan; đánh giá cán bộ, tổ chức quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định. Thực hiện công tác quản lý cán bộ và hồ sơ cán bộ;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về luân chuyển cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Dự thảo Tờ trình đề nghị thành lập mới, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của Pháp luật;

-  Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

b2) Công tác quản trị hành chính

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản trị hành chính để phục vụ mọi hoạt động chuyên môn và sinh hoạt thường xuyên của cơ quan;

- Quản lý tài sản và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan theo chế độ chính sách hiện hành;

- Giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường công sở.

b3) Công tác tham mưu tổng hợp nội bộ và văn thư, lưu trữ

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước; quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định;

- Chủ trì lập các báo cáo theo định kỳ về tình hình công tác của Sở và các báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất những biện pháp giúp lãnh đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan theo quy định;

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

b4) Một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính

- Đôn đốc và theo dõi các phòng thực hiện đúng quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001;

-  Chủ trì quản lý và phát triển hệ thống tin học;

- Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và HTPTDN trong việc tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b5) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp kinh tế - xã hội

a) Chức năng: Tham mưu tổng hợp về: Quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm; kế hoạch và đầu tư phát triển lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính, ngân hàng. Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Là đầu mối phối hợp với các phòng, giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở về mặt chuyên môn nghiệp vụ.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

b1) Về quy hoạch:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các vùng trong tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu về chủ trương, thẩm định đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực thẩm định quy hoạch của UBND tỉnh.

b2) Về kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng triển khai lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý hàng năm và 5 năm của tỉnh; các cân đối chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm để tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện kế hoạch đã giao;

- Tham mưu chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh) đối với các dự án đầu tư phát triển của khối an ninh, quốc phòng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trụ sở các cơ quan khối các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể.

b3) Các nhiệm vụ khác:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành đối với các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thông tin, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt. Phối hợp với phòng Pháp chế trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chủ trì dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Chuẩn bị nội dung công bố và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch quốc phòng, an ninh, tài chính, tín dụng, ngân hàng; 

- Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án của doanh nghiệp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

-  Phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

3. Phòng Kinh tế ngành

a) Chức năng:

Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển các lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; cấp điện, nước đô thị; giao thông vận tải; thông tin truyền thông (trừ báo chí, phát thanh, truyền hình); cơ sở hạ tầng đô thị; tình hình quản lý và sử dụng tài nguyên (trừ đất đai), khoáng sản; nông nghiệp - nông thôn, lâm nghiệp, thuỷ sản, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, dân tộc, miền núi, đất đai. Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đối với lĩnh vực nêu trên.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

b1) Về quy hoạch: Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế - Xã hội trong việc thẩm định các quy hoạch; phối hợp hướng dẫn xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch.

b2) Về kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và theo dõi tỉnh hình thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm; bố trí cân đối kế hoạch vốn đầu tư phát triển và theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển các chương trình, dự án;

 - Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh) và phối hợp thẩm định, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước.

- Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh), thẩm tra trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc GCNĐT điều chỉnh, thu hồi GCNĐT; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát đánh giá đầu tư, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

b3) Các nhiệm vụ khác:

- Chủ trì dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

- Thông tin, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; các chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

- Phối hợp với phòng Pháp chế trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

4. Phòng Kế hoạch Văn xã

a) Chức năng: Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động thương binh và xã hội, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, báo chí, phát thanh và truyền hình, môi trường. Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đối với lĩnh vực nêu trên.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

b1) Về quy hoạch:

- Theo dõi, quản lý Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế - Xã hội trong việc thẩm định các quy hoạch; phối hợp hướng dẫn xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch.

b2) Về kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và theo dõi tỉnh hình thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm; bố trí cân đối kế hoạch vốn đầu tư phát triển và theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển các chương trình, dự án;

 - Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh) và phối hợp thẩm định, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước.

- Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh), thẩm tra trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc GCNĐT điều chỉnh, thu hồi GCNĐT; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát đánh giá đầu tư, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia;

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch và kết quả thực hiện định hướng phát triển bền vững tỉnh Ninh Bình;

b3) Các nhiệm vụ khác:

- Chủ trì dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Hợp tác xã thuộc các lĩnh vực được giao;

- Thông tin, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; các chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

- Phối hợp với phòng Pháp chế trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại

a) Chức năng: Tham mưu trong lĩnh vực: Quản lý nhà nước về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

- Làm đầu mối trong việc thu hút, điều phối, quản lý nhà nước về ODA, NGO trên địa bàn tỉnh:

+ Chủ trì soạn thảo để Sở trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thu hút và sử dụng ODA, quản lý thực hiện nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

+ Hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, tổng hợp danh mục các chương trình, dự án yêu cầu tài trợ ODA trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Chủ trì theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO; tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, NGO theo quy định;

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA và NGO do Sở được giao trực tiếp quản lý thực hiện;

+ Phối hợp với phòng Tổng hợp lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, kế hoạch vốn đối ứng hàng năm và xử lý các nhu cầu đột xuất về vốn ODA đối với các chương trình, dự án ODA;

- Làm đầu mối quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh về đầu tư nước ngoài, định hướng, quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

+ Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh), thẩm tra trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc GCNĐT điều chỉnh, thu hồi GCNĐT; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát đánh giá đầu tư, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài (ngoài khu công nghiệp);

+ Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư nước ngoài;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện thủ tục về đầu tư nước ngoài;

- Chủ trì dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện; Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

- Phối hợp với phòng Pháp chế trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

6. Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư

a) Chức năng: Tham mưu trong lĩnh vực: Thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền; thẩm định kế hoạch đấu thầu; thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh trong công tác giám sát đánh giá đầu tư.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

- Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và trình phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp nhận, thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định;

- Chủ trì thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư và các chức năng, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở trong công giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

- Tổng hợp báo cáo đánh giá, giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách);

- Chủ trì thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư trong công tác giám sát đầu tư cộng đồng;

- Chủ trì dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

- Phối hợp với các phòng trong việc báo cáo xin chủ trương đầu tư; thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra việc quản lý sử dụng vốn Nhà nước và thanh tra, kiểm tra, đánh giá, giám sát vốn đầu tư của các tổ chức và cá nhân;

- Phối hợp với phòng Pháp chế trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

7. Phòng Đăng ký kinh doanh

a) Chức năng: Đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật; Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng hoạt động, giải thể của các loại hình doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là các tổ chức kinh doanh) do Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” chuyển đến; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình doanh nghiệp) và đăng ký hoạt động (đối với các tổ chức kinh doanh khác)  theo quy định;

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu các tổ chức kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm;

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra các tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã;

- Yêu cầu tổ chức kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện tổ chức kinh doanh không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh và cảnh báo vi phạm đối với các tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Là thành viên giúp Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh;

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

- Chủ trì dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp.

8. Thanh tra Sở

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

- Xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra, bao gồm cả hoạt động thanh tra nội bộ trong các đơn vị đó;

- Khi cần thiết, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;

- Kiến nghị xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của Sở;

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Phối hợp với các phòng trong việc thực hiện công tác kiểm tra;

9. Phòng Pháp chế

a) Chức năng: Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật; cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện các lĩnh vực được giao:

b1) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm  pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan giúp Giám đốc Sở lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

b2) Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

b3) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát lại thể thức và các căn cứ pháp lý của văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở ký ban hành.

b4) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị thuộc cơ quan;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị, tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

b5) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nội bộ Sở;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

b6) Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

b7) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b8) Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b9) Công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính:

          - Chủ trì xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của cơ quan. Phối hợp với các phòng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế  “Một cửa” và "Một của liên thông". Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Sở thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở; niêm yết công khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức và cá nhân;

- Tiếp nhận và phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về thủ tục hành chính.

- Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thủ tục hành chính theo quy định.

10. Trung tâm tư vấn đầu tư: Có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ riêng./.