Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

"Việc đánh giá của quý vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn".

Tổng hợp Kết quả đánh giá Năm 2019

(Đã có 36474 lượt đánh giá)

Hài lòng: 11410 (31.3 %)

Chưa hài lòng: 11039 (30.3 %)

Ý kiến khác: 10974 (30.1 %)

Kết quả đánh giá theo lĩnh vực

STT Lĩnh vực giao dịch Kết quả đánh giá
Hài lòng
(1)
Chưa hài lòng
(2)
Ý kiến khác
(3)
Tổng số lượt đánh giá
((4) = (1) + (2) + (3))
1 Lĩnh vực đăng ký dinh doanh 3469 3361 3350 10180
2 Lĩnh vực đầu tư 3429 3302 3287 10018
3 Lĩnh vực xây dựng cơ bản 1 0 3 4