Văn bản QPPL về hoạt động Quy hoạch

17/07/2019 27 Lượt xem

Thiết kế phòng truyền thống

02/05/2019 64 Lượt xem

Biểu mẫu đăng ký tham gia hội thi đồng bằng Sông Hồng năm 2019

02/05/2019 40 Lượt xem

Mẫu đề xuất, giấy đi đường, thủ tục thanh toán

09/04/2019 60 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2019

12/12/2018 108 Lượt xem

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

10/12/2018 130 Lượt xem

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

05/12/2018 99 Lượt xem

Mẫu mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

03/10/2018 137 Lượt xem

Biểu mẫu cập nhật phụ biểu báo cáo Giám sát đầu tư

07/09/2018 279 Lượt xem

Mẫu đăng ký chữ ký số cá nhân

02/08/2018 131 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

27/12/2017 227 Lượt xem

Mẫu bản kê khai tài sản

17/11/2017 226 Lượt xem

418/QĐ-UBND

22/11/2017 439 Lượt xem

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

29/03/2017 239 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2017

28/11/2016 265 Lượt xem

Biểu mẫu kèm theo kế hoạch số 148-KH/ĐU ngày 04/11/2014 của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh

11/11/2016 301 Lượt xem

Mẫu đánh giá công chức, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/11/2016 217 Lượt xem

Bộ Thủ tục hành chính theo Quyết định số 492/QĐ-UBND

28/02/2017 296 Lượt xem

Biểu mẫu Khung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

10/11/2016 324 Lượt xem

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

04/07/2016 464 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

09/06/2016 593 Lượt xem

Mẫu kiểm tra, làm lại thẻ đảng viên

16/03/2016 284 Lượt xem

Biểu mẫu rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020

10/03/2016 343 Lượt xem

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

24/12/2015 939 Lượt xem

Mẫu kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/12/2015 268 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua các phòng

09/12/2015 236 Lượt xem

Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và mẫu kê khai tài sản năm 2015

30/11/2015 293 Lượt xem