Mẫu mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

03/10/2018 5 Lượt xem

Biểu mẫu cập nhật phụ biểu báo cáo Giám sát đầu tư

07/09/2018 41 Lượt xem

Mẫu đăng ký chữ ký số cá nhân

02/08/2018 18 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

27/12/2017 121 Lượt xem

Mẫu bản kê khai tài sản

17/11/2017 103 Lượt xem

418/QĐ-UBND

22/11/2017 293 Lượt xem

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

29/03/2017 123 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2017

28/11/2016 149 Lượt xem

Biểu mẫu kèm theo kế hoạch số 148-KH/ĐU ngày 04/11/2014 của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh

11/11/2016 174 Lượt xem

Mẫu đánh giá công chức, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/11/2016 114 Lượt xem

Bộ Thủ tục hành chính theo Quyết định số 492/QĐ-UBND

28/02/2017 145 Lượt xem

Biểu mẫu Khung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

10/11/2016 214 Lượt xem

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

04/07/2016 360 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

09/06/2016 485 Lượt xem

Mẫu kiểm tra, làm lại thẻ đảng viên

16/03/2016 167 Lượt xem

Biểu mẫu rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020

10/03/2016 205 Lượt xem

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

24/12/2015 816 Lượt xem

Mẫu kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/12/2015 158 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua các phòng

09/12/2015 125 Lượt xem

Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và mẫu kê khai tài sản năm 2015

30/11/2015 161 Lượt xem

Hệ thống thông tin phục vụ giám sát và đánh giá đầu tư

21/07/2015 230 Lượt xem

Khung hướng dẫn kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016

07/07/2015 247 Lượt xem

Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

07/07/2015 249 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích

25/12/2014 226 Lượt xem

Biểu mẫu Thi đua, Khen thưởng

21/11/2014 222 Lượt xem

Mẫu đánh giá CC, VC và Kê khai tài sản 2014

14/11/2014 265 Lượt xem

06 Quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

29/10/2014 222 Lượt xem

Hướng dẫn và Mẫu kê khai tài sản

12/11/2014 338 Lượt xem