Mẫu đăng ký thi đua năm 2019

12/12/2018 28 Lượt xem

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

10/12/2018 35 Lượt xem

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

05/12/2018 28 Lượt xem

Mẫu mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

03/10/2018 53 Lượt xem

Biểu mẫu cập nhật phụ biểu báo cáo Giám sát đầu tư

07/09/2018 134 Lượt xem

Mẫu đăng ký chữ ký số cá nhân

02/08/2018 52 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

27/12/2017 158 Lượt xem

Mẫu bản kê khai tài sản

17/11/2017 142 Lượt xem

418/QĐ-UBND

22/11/2017 335 Lượt xem

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

29/03/2017 168 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2017

28/11/2016 186 Lượt xem

Biểu mẫu kèm theo kế hoạch số 148-KH/ĐU ngày 04/11/2014 của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh

11/11/2016 209 Lượt xem

Mẫu đánh giá công chức, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/11/2016 150 Lượt xem

Bộ Thủ tục hành chính theo Quyết định số 492/QĐ-UBND

28/02/2017 178 Lượt xem

Biểu mẫu Khung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

10/11/2016 254 Lượt xem

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

04/07/2016 390 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

09/06/2016 520 Lượt xem

Mẫu kiểm tra, làm lại thẻ đảng viên

16/03/2016 207 Lượt xem

Biểu mẫu rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020

10/03/2016 242 Lượt xem

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

24/12/2015 848 Lượt xem

Mẫu kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/12/2015 191 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua các phòng

09/12/2015 160 Lượt xem

Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và mẫu kê khai tài sản năm 2015

30/11/2015 195 Lượt xem