Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

10/12/2018 139 Lượt xem

Tải về

Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng  đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018