Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 1101 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

20/06/2018 1192 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

14/01/2018 1284 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

06/01/2018 1264 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 966 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

11/01/2016 1683 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

11/01/2016 1535 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

09/12/2014 1383 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

05/09/2014 1648 Lượt xem