Quyết định vv công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

08/01/2015 1119 Lượt xem

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH
ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

 
TT Các lĩnh vực cải tiến, áp dụng và công bố
Thủ tục theo yêu cầu tiêu chuẩn
 1.  
Chính sách chất lượng
 1.  
Mục tiêu chất lượng
 1.  
Sổ tay chất lượng
 1.  
Quy trình kiểm soát tài liệu
 1.  
Quy trình kiểm soát hồ sơ
 1.  
Quy trình đánh giá nội bộ
 1.  
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 1.  
Quy trình thực hiện hành động khắc phục
 1.  
Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
 1.  
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 1.  
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
 1.  
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
 1.  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần
 1.  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
 1.  
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh
 1.  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh
 1.  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh
 1.  
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh
 1.  
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
 1.  
Cho thuê doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 1.  
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần
 1.  
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần
 1.  
Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần
 1.  
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần
 1.  
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần
 1.  
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần
 1.  
Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập
 1.  
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1.  
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1.  
Giải thể doanh nghiệp
 1.  
Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
 1.  
Đăng ký bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án
 1.  
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do mất, cháy, v.v…
 1.  
Đăng ký đối với tổ chức tín dụng, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của tổ chức tín dụng
 1.  
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 1.  
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 1.  
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
 1.  
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
 1.  
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
 1.  
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
 1.  
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
 1.  
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 1.  
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Lĩnh vực đấu thầu
 1.  
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án
 1.  
Thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh KHĐT
Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 1.  
Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh
 1.  
Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt lại Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng
 1.  
Thẩm định trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 1.  
Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình
 1.  
Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mà sau khi điều chỉnh không có trong quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ quản lý ngành
Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
 1.  
Đăng ký đầu tư, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
 1.  
Đăng ký đầu tư, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh
 1.  
Đăng ký đầu tư, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn từ 300 tỷ Việt Nam đồng, trở lên, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn từ 300 tỷ Việt Nam đồng trở lên, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn từ 300 tỷ Việt Nam đồng trở lên, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn từ 300 tỷ Việt Nam đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn từ 300 tỷ Việt Nam đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh
 1.  
Thẩm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn từ 300 tỷ Việt Nam đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp
 1.  
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư
 1.  
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư
 1.  
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư), trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư)
 1.  
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006
 1.  
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006
 1.  
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nước ngoài thành công ty TNHH một thành viên
 1.  
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần
 1.  
Thẩm định và phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA
 1.  
Thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA
 1.  
Thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
Lĩnh vực quy hoạch
 1.  
Xin chủ trương lập quy hoạch
 1.  
Thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí
 1.  
Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch
 1.  
Điều chỉnh quy hoạch
Các thủ tục mới theo NQ 43/2014
 1.  
Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh; không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; gắn với việc thành lập doanh nghiệp; không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; gắn với việc thành lập chi nhánh; không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; gắn với việc thành lập doanh nghiệp; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; gắn với việc thành lập chi nhánh; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; gắn với việc thành lập doanh nghiệp; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; gắn với việc thành lập chi nhánh; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước sử dụng đất trúng đấu giá; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước sử dụng đất trúng đấu giá; gắn với việc thành lập doanh nghiệp
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước sử dụng đất trúng đấu giá; gắn với việc thành lập chi nhánh
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước sử dụng đất trúng đấu giá; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước sử dụng đất trúng đấu giá; gắn với việc thành lập doanh nghiệp
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vốn trong nước sử dụng đất trúng đấu giá; gắn với việc thành lập chi nhánh
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn trong nước; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn trong nước; gắn với việc thành lập doanh nghiệp
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn trong nước; gắn với việc thành lập chi nhánh
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn trong nước; không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay chi nhánh
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn trong nước; gắn với việc thành lập doanh nghiệp
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn trong nước; gắn với việc thành lập chi nhánh
Lĩnh vực Thanh tra
 1.  
Tiếp công dân
 1.  
Giải quyết khiếu nại lần hai
 1.  
Giải quyết tố cáo
 1.  
Giải quyết khiếu nại lần đầu

Link tải Quyết định

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398275

Trực tuyến 4

Hôm nay 102

Hôm qua 170