Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến hết ngày 25/8/2018

30/08/2018 86 Lượt xem

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang

giải quyết

Trả đúng hạn

Trả quá hạn

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

1.190

1.155

02

33

0

2

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng

10

10

0

0

0

3

Đầu tư tại Việt Nam

56

27

01

28

0

4

Đấu thầu (phê duyệt KH + bổ sung KH lựa chọn nhà thầu)

19

19

0

0

0

5

Đầu tư bằng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

03

03

0

0

0

 

Tổng

1.278

1.214

03

61

0