Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực thi các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng công chức

15/10/2019 110 Lượt xem

  Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác cán bộ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, trong những năm qua, Ban Lãnh đạo Sở luôn tập trung chỉ đạo làm tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ.

  Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, như: Luật cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ  sửa đổi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;….

  Để nâng cao yêu cầu quản lý, Sở đã xây dựng khung năng lực vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 19/4/2018. Làm cơ sở để bố trí sắp xếp công chức phù hợp vị trí việc làm, phát huy được năng lực, sở trường công tác của công chức, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Việc bố trí, sắp xếp công tác theo vị trí việc làm cũng là cơ sở để thực hiện việc tinh giản biên chế. Tính đến nay, Sở đã thực hiện tinh giảm 04 chỉ tiêu so với biên chế giao năm 2015 (đạt 8,7%) và phấn đấu đến năm 2021 đạt chỉ tiêu giảm 10% chỉ tiêu biên chế so với năm 2015.

  Trong công tác quản lý, bên cạnh thực hiện các quy định của nhà nước về công chức, viên chức, Sở cũng đã ban hành các quy chế, quy định nội bộ để thực hiện tốt hơn công tác quản lý cán bộ trong cơ quan như: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế làm việc, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động, Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế đảm bảo an toàn thông tin, Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nội quy tiếp công dân...

  Việc tuyên truyền và thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật là yếu tố quan trọng giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ.

Nguồn: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 29/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

399824

Trực tuyến 6

Hôm nay 49

Hôm qua 145