Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

12/03/2020 295 Lượt xem

   1. Chi bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2017-2020

   Với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình là thông tin kinh tế xã hội phục vụ chiến lược đầu tư; thực hiện tư vấn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; các hoạt động xúc tiến đầu tư và các dịch vụ có liên quan về đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị, cán bộ đảng viên, viên chức và lao động, trong Chi bộ đã bám sát các văn bản, Luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, các cấp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

   Tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo sở. Chế độ báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng hạn; giữ mối liên hệ tốt với các phòng trong sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số kết quả cụ thể như sau:

    a) Về công tác xúc tiến đầu tư:

   Xây dựng tài liệu phục vụ đón tiếp các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn đang nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư tại tỉnh như Tập đoàn Khách sạn Marriott, Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Tập đoàn Vingroup, LOTTE Mart Việt Nam; Công ty CP tập đoàn Housinco, Công ty cổ phần tập đoàn Massan …. Quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới tại tuần lễ cấp cao Apec 2017 tại thành phố Đà Nẵng; Hội nghị phi tập trung Việt Nam – Pháp tại Toulouse, Pháp...

   Duy trì, vận hành trang Website của Trung tâm (ninhbinhinvest.vn) đưa các thông tin về Chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chi phí đầu tư... nhằm tạo ra môi trường trao đổi thông tin đầu tư tốt nhất, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Tính đến tháng 2/2020, đã có hơn 2,1 triệu lượt người truy cập và phản hồi thông tin.

   Hàng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh, phối hợp thực hiện các ấn phẩm trên tạp chí, các báo tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh.

   b) Công tác “Một cửa liên thông”

   Bộ phận “Một cửa liên thông” hoạt động ổn định đã tạo được sự chuyển biến mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thành phần hồ sơ, biểu mẫu được niêm yết công khai, luôn đảm bảo quy trình tiếp nhận và trả kết quả minh bạch, khách quan; tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến làm việc.

   Về lĩnh vực đăng ký hoạt động doanh nghiệp, trong giai đoạn 2017-2019 đã tiếp nhận tổng cộng 11.199 hồ sơ (thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh, tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, giải thể...) đăng công bố 5.016 hồ sơ; trả kết quả 8.210 hồ sơ trong đó trả trước và đúng hạn là 8.188 hồ sơ (chiếm 99,7%); quá hạn là 22 hồ sơ (chiếm 0,3%). Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tăng 5,8 lần so với nhiệm kỳ trước.

   Đối với lĩnh vực đầu tư, trong giai đoạn 2017-2019 đã tiếp nhận 894 hồ sơ (xin quyết định chủ trương thực hiện dự án, xin cấp và điều chỉnh GCN đầu tư; chuyển nhượng dự án, xin chấm dứt hoạt động dự án,...) trả kết quả 777 hồ sơ, trong đó trả trước và đúng hạn là 771 hồ sơ (chiếm 99,2%), quá hạn 6 hồ sơ (chiếm 0,7%). Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tăng 4,2 lần so với nhiệm kỳ trước.

   c) Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

   Tham gia các lớp tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp do các Bộ, ngành tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ phục vụ công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

   Tổ chức lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án cho các cán bộ, công chức, viên chức của các Ban quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, theo Quyết định số 468/QĐ-SNV ngày 10/10/2018 của Sở Nội vụ. Phối hợp với Trung tâm XTĐT phía Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp Tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho khu vực phía Bắc năm 2017 tại tỉnh Ninh Bình

   Chủ trì, tổng hợp báo cáo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2017 thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/08/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và chương trình công tác 184/CTr-BCD của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Ninh Binh giai đoạn 2015-2020, Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/1/2019 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 07/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

   d) Về dịch vụ đầu tư:

   Công tác tư vấn đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chất lượng hoạt động dịch vụ ngày càng nâng cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua đơn vị đã cung cấp 194 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng 2,8 lần so với nhiệm kỳ 2015-2017; 05 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; lập 07 hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; hướng dẫn và lập 1090 hồ sơ đăng ký kinh doanh tăng 2,9 lần. Tư vấn quản lý 04 dự án.

   2. Phương hướng, giải pháp chủ yếu của chi bộ trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022

   a) Phương hướng: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng viên, nâng cao tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đại hội Đảng bộ cấp trên đề ra.

   b) Một số giải pháp chủ yếu

   Chi bộ phải gương mẫu tự rèn luyện mình, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chống tụt hậu về trí tuệ và xa rời thực tế. Cán bộ đảng viên trong Chi bộ phải phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong công việc phát huy vai trò tham mưu cho Lãnh đạo sở và UBND tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

   Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập rèn luyện, bảo đảm 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

   Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, Đảng viên nâng cao nhận thức, kiên định đường lối chính trị và công cuộc đổi mới của Đảng. Tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phong trào học tập để nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho từng Đảng viên. Chống tư tưởng chủ quan thoả mãn, quan liêu xa rời thực tế; tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật. Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng đều đặn, nội dung thiết thực.

   Thường xuyên phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên của Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và viên chức trong phòng. Tuyên truyền, khích lệ mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia vào các hoạt động, phong trào thi đua lao động./.

Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTPTDN Ninh Bình

Thứ ba, 22/09/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

424136

Trực tuyến 2

Hôm nay 67

Hôm qua 134