Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2020

02/03/2020 232 Lượt xem

  Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục quan tâm, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức đối với vị trí, vai trò, tác dụng của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cơ chế thị trường, tạo tiền đề cho các loại hình hợp tác xã ra đời và phát triển. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) theo các quy định của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).

Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; đẩy mạnh xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

  Trong đó với mục tiêu: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các HTX trên địa bàn tỉnh đúng quy định của Luật HTX năm 2012, theo hướng mở rộng quy mô, tăng số lượng thành viên; phấn đấu đến hết năm 2020, vận động sáp nhập, hợp nhất các HTX nông nghiệp liên thôn, quy mô diện tích sản xuất dưới 100 ha, hoạt động kém hiệu quả thành HTX có quy mô toàn xã; giải thể 100% các HTX ngừng hoạt động. Đến hết năm 2020, có ít nhất 90% HTX lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt chuẩn trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 98% Quỹ tín dụng nhân dân và 87% HTX phi nông nghiệp, chuyên ngành hoạt động hiệu quả. Thành lập mới ít nhất 20 HTX, 20 THT. Tổ chức bồi dưỡng cho ít nhất 300 lượt cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc về kinh tế tập thể trong toàn tỉnh; 500 lượt cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX. Phấn đấu ít nhất 30 HTX được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng, các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho ít nhất 05 HTX; 10% số HTX được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Chỉ đạo triển khai xây dựng ít nhất 10 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, các mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, theo hướng hữu cơ.

  Cùng với việc Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vai trò và lợi ích của KTTT; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, phát huy vai trò và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển KTTT, Liên minh HTX tỉnh; Hỗ trợ củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả của các loại hình HTX, THT, LHHTX; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ quay vòng phát triển HTX và tạo điều kiện để các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; Giải quyết khó khăn về đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm cho HTX; Thực hiện chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX, THT, Liên hiệp HTX.

Nguồn: Ninhbinh.gov.vn

Thứ năm, 16/07/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

416462

Trực tuyến 4

Hôm nay 13

Hôm qua 137