Ninh Bình: Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao,...

09/07/2020 301 Lượt xem

  Ngày 24/10/2016 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

  Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực tỉnh đã tiếp tục ban hành hệ thống văn bản về chính sách hỗ trợ, triển khai thực hiện Nghị quyết 05 đã được ban hành, gồm: Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017- 2020; Các kế hoạch, văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Các Quyết định của UBND tỉnh phân bổ, giao kinh phí hàng năm thực hiện các nhiệm vụ, dự án Nghị quyết 05, Nghị quyết 37, Nghị quyết 39; Văn bản hướng dẫn của các sở, ngành đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh.

  Thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với Sở Tài chính, Sở Khoa học công nghệ hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện.

  Kinh phí thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy đã được phân giao trực tiếp cho đơn vị tổ chức thực hiện; được tổ chức triển khai kịp thời, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết. Từ năm 2017 đến 30/6/2020, tổng kinh phí được phân bổ là 175.186,56 triệu đồng. Tổng kinh phí giải ngân, thanh toán (đến 30/6/2020) đạt 131.555,668 triệu đồng.

  Giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết dự kiến đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; trong đó: tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) dự kiến đạt 2,02%/năm (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết); giá trị sản xuất nông nghiệp trên ha canh tác đến năm 2020 dự kiến đạt 135 triệu đồng/ha canh tác (vượt 5 triệu đồng/ha so với mục tiêu Nghị quyết). Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành là giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện thành công nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đưa nông nghiệp Ninh Bình chuyển sang giai đoạn mới với các tiêu chí sản xuất hàng hóa, công nghệ cao đồng hành cùng các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, bền vững. nông nghiệp Ninh Bình đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; cơ cấu sản xuất đang chuyển đổi hợp lý từ chiều rộng (năng suất, sản lượng) sang chiều sâu (chất lượng, giá trị); sản xuất theo định hướng thị trường, gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khoa học công nghệ, công nghệ cao 3 đang được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất, giảm chi phí, tăng năng suất, giá trị, hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; đổi mới các hình thức sản xuất, thúc đẩy sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

  Tuy nhiên trong quá tình triển khai thực hiện, ngành Nông nghiệp tỉnh đã gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc: Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao đã hình thành, tuy nhiên chưa có vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; Việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất ruộng trũng sang hình thức khác gặp nhiều vướng mắc do các quy định về giữ đất lúa đảm bảo an ninh lương thực, hạn mức chuyển đổi thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, …còn khoảng 3.000 ha tại Nho Quan, Gia Viễn, Tam Điệp chưa có nguồn tưới, chưa được chuyển đổi sản xuất hiệu quả hơn. Tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ đã có nhưng còn hạn chế; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hình thức chuỗi giá trị.

  Quá trình tổ chức thực hiện các mô hình, dự án còn vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, thủ tục hóa đơn giá trị gia tăng phần đối ứng của người dân. Dịch bệnh tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Quy hoạch chi tiết khu vực ven biển từ tuyến đê Bình Minh 2 trở ra chưa được phê duyệt, doanh nghiệp chưa yên tâm để đầu tư lâu dài vào nuôi trồng thủy sản; nuôi trồng thủy sản chưa gắn với bảo quản, chế biến (chưa có nhà máy chế biến, chưa có khu tập kết, bảo quản trước khi chế biến, tiêu thụ).

  Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiết kiệm nước, phục vụ chuyển đổi, cơ cấu lại nông nghiệp chưa được đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ; một số công trình thủy lợi nội đồng (trạm bơm, kênh mương, ...) bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp.

  Để tìm ra lời giải cho bài toán trên, rất cần có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và sự chung tay phối hợp của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 24/01/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

436077

Trực tuyến 4

Hôm nay 46

Hôm qua 70