Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 19/5/2014 của Văn phòng Chính phủ

26/05/2014 813 Lượt xem

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận), các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu của cả nước đạt tỷ lệ cao và đã hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, cả nước đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu được 41,6 triệu Giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,8 % diện tích đất đang sử dụng cần cấp và đạt 96,7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; trong đó 5 loại đất chính của cả nước đã cấp được 40,7 triệu Giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,3 triệu ha, đạt 94,6% diện tích cần cấp.

Một số địa phương đã hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu nhưng xét riêng từng loại đất vẫn còn một số loại đạt thấp dưới 85% như: Đất chuyên dùng còn 29 địa phương; đất ở đô thị còn 15 địa phương; đất sản xuất nông nghiệp còn 11 địa phương; các loại đất ở nông thôn và đất lâm nghiệp còn 12 địa phương; một số địa phương có loại đất chính đạt kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu thấp dưới 70% gồm: Lạng Sơn, Hà Nội, Bình Định, Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Ninh Thuận và Hải Dương. Các địa phương này cần tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu của loại đất chưa đạt trong thời gian tới.

2. Để tăng cường quản lý đất đai, xây dựng hệ thống quản lý đất đai bền vững và bảo đảm tăng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đối với những địa phương có loại đất cấp Giấy chứng nhận đạt thấp, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ:

a) Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội; trong hai năm (2014 - 2015) ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện và hoàn thành cơ bản việc cấp đổi Giấy chứng nhận ở những nơi đã có bản đồ địa chính, đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho mỗi tỉnh ít nhất một đơn vị cấp huyện để làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng trong những năm tới;

b) Rà soát tình hình sử dụng đất, xác định ranh giới, mốc giới và đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp để quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của các công ty và xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm đất nông, lâm trường;

c) Các địa phương còn loại đất chưa hoàn thành (dưới 85%) thì tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận trong năm 2014;

d) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn để các tổ chức trong nước đủ năng lực tham gia thực hiện hình thức xã hội hóa việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương;

b) Xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây dựng và Tài chính thành lập đoàn kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở, nhất là ở các thành phố lớn nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận đối với các dự án phát triển nhà ở.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát nhu cầu kinh phí của các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ bổ sung trong năm 2014 cho các địa phương có nhiều khó khăn để tiếp tục hoàn thành việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, PL, V.I, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419192

Trực tuyến 3

Hôm nay 65

Hôm qua 115