Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện pháp luật

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình

01/03/2019 151 Lượt xem

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

15/11/2018 223 Lượt xem

Tài liệu tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

01/09/2018 253 Lượt xem

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

31/01/2018 210 Lượt xem