Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện pháp luật

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

29/04/2019 40 Lượt xem

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình

01/03/2019 231 Lượt xem

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

15/11/2018 342 Lượt xem

Tài liệu tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

01/09/2018 303 Lượt xem

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

31/01/2018 253 Lượt xem