Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện pháp luật

Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

20/09/2019 18 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

29/04/2019 73 Lượt xem

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình

01/03/2019 303 Lượt xem

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

15/11/2018 400 Lượt xem

Tài liệu tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

01/09/2018 354 Lượt xem

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

31/01/2018 301 Lượt xem