Lựa chọn 1 hoặc tất cả các hộp thoại (Lĩnh vực, Cơ quan ban hành, Loại văn bản) để có thể tìm kiếm văn bản nhanh hơn

Số hiệu Trích yếu Ban hành Tài liệu
456/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2019 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
350/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 08/07/2019 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
317/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 13/06/2019 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-ban-hanh-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-bai-bo-mot-so-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Quyết định v/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
590/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình 22/05/2019 Tải về Đầu tư Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-danh-muc-cac-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu-va-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2019-2020-tinh-ninh-binh Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình
08/2019/TT-BKHĐT Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch 17/05/2019 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-dinh-muc-cho-hoat-dong-quy-hoach Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
37/2019/NĐ-CP Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
540/QĐ-UBND Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 06/05/2019 Tải về Đầu tư Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-danh-muc-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-de-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-nam-2019 Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019
235/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư. 12/04/2019 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư.
144/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018 28/02/2019 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-trong-ky-he-thong-hoa-2017-2018 Quyết định v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018
65/KH-KHĐT Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 30/01/2019 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019 Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
54/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình 16/01/2019 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ninh-binh Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
02/2019/TT-BKHĐT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 08/01/2019 Tải về Doanh nghiệp Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-202015tt-bkhdt-ngay-01-thang-12-nam-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
09/2018/TT-BKHĐT Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 28/12/2018 Tải về Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-092018tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-632018nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1716/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 25/12/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-nho-quan-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
31/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 12/12/2018 Tải về Đầu tư VB khác Cơ quan khác Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019 Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019
25/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 12/12/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch VB khác Cơ quan khác Văn bản pháp quy nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
05/2018/TT-BKHĐT Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 10/12/2018 Tải về Thủ tục hành chính Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-052018tt-bkhdt-huong-dan-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-doi-voi-goi-thau-duoc-to-chuc-lua-chon-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
04/2018/TT-BKHĐT Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 06/12/2018 Tải về Thủ tục hành chính Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-042018tt-bkhdt-huong-dan-nghi-dinh-572018nd-cp-ve-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1753/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 28/11/2018 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
01/2018/TT-VPCP THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23/11/2018 Tải về Lĩnh vực khác Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
113/2018/TT-BTC Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch 15/11/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-gia-trong-hoat-dong-quy-hoach Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
1711/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/11/2018 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1487/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 13/11/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-mo-den-nam-2025 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025
1463/QĐ-UBND Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại 08/11/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-bai-bo-mot-so-quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-lien-quan-den-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-cong-nghiep-thuong-mai Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại
537/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 06/11/2018 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
221/QĐ-KHĐT Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 29/10/2018 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
218/QĐ-KHĐT Quyết định vv ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 22/10/2018 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định vv ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
03/2018/TT-BKHĐT Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 17/10/2018 Tải về Thủ tục hành chính Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-032018tt-bkhdt-huong-dan-va-ban-hanh-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
144/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 16/10/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-ve-van-tai-da-phuong-thuc NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
508/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành của tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/10/2018 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-nganh-cua-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành của tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
142/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 09/10/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
139/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI 08/10/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
1274/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 08/10/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
141/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP 08/10/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP
138/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE 08/10/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-652016nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE
140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội 08/10/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội
1275/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 05/10/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
135/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 04/10/2018 Tải về Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-462017nd-cp-ngay-21-thang-4-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1253/QĐ-UBND Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 02/10/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-yen-thinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
479/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình 01/10/2018 Tải về Lĩnh vực khác Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-tinh-ninh-binh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình
132/2018/NĐ-CP Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 01/10/2018 Tải về Thủ tục hành chính Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-1322018nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-162016nd-cp-ve-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
1240/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025 28/09/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-kim-son-den-nam-2025 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025
130/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 27/09/2018 Tải về Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
128/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 24/09/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
127/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC 21/09/2018 Tải về Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
1397/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21/09/2018 Tải về Văn bản pháp quy quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-huy-cong-khai-linh-vuc-dau-thau-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
85/2018/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 13/09/2018 Tải về Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-phong-ngua-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
120/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 13/09/2018 Tải về Đầu tư Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-772015nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-so-1362015nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong-va-so-1612016nd-cp-ngay-02-thang-12-nam-2016-cua-chinh-phu-ve-co-che-dac-thu-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung-doi-voi-mot-so-du-an-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2016-2020 NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
119/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ 12/09/2018 Tải về Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-so-1192018nd-cp-ngay-1292018-cua-chinh-phu-vv-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
111/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 31/08/2018 Tải về Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-ngay-thanh-lap-ngay-truyen-thong-ngay-huong-ung-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1124/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 30/08/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
110/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI 29/08/2018 Tải về Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI
01/KH-BCĐ Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 24/08/2018 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy ke-hoach-ve-viec-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-nam-2018 Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018
108/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 23/08/2018 Tải về Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-782015nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
144/QĐ-KHĐT Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 26/07/2018 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
101/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 20/07/2018 Tải về Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-so-1012018nd-cp-ngay-2072018-cua-chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-852014nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-mau-huan-chuong-huy-chuong-huy-hieu-ky-niem-chuong-mau-bang-khung-hop-co-cua-cac-hinh-thuc-khen-thuong-va-danh-hieu-thi-dua-quan-ly-cap-phat-cap-doi-cap-lai-thu-hoi-hien-vat-khen-thuong NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 10/07/2018 Tải về Văn bản khác Cơ quan khác Văn bản pháp quy nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
27/2018/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 04/07/2018 Tải về Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
898/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 27/05/2018 Tải về Văn bản pháp quy quyet-dinh-phe-duyet-phuong-huong-muc-tieu-nhiem-vu-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-giai-doan-2016-2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
14/CT-TTg CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI 25/05/2018 Tải về Lĩnh vực khác Chỉ thị Văn bản pháp quy chi-thi-ve-viec-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
280/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình 14/05/2018 Tải về Lĩnh vực khác Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình
61/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23/04/2018 Tải về Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
60/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 18/04/2018 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
30/2018/TT-BTC Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính 28/03/2018 Tải về Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-302018tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-752017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-552016tt-btc-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-cua-bo-tai-chinh Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính
39/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 09/03/2018 Tải về Nghị định Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
158/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 13/02/2018 Tải về Thủ tục hành chính Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
78/KH-KHĐT Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 09/02/2018 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2018 Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018
11/NQ-CP Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 05/02/2018 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch VB khác Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-quyet-ve-trien-khai-thi-hanh-luat-quy-hoach Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
1798/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030 22/12/2017 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-dieu-chinh-chi-tiet-phat-trien-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-2030 Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030
2331/QĐ-BTTTT Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin 13/12/2017 Tải về Văn bản pháp quy quyet-dinh-cong-bo-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-hoat-dong-chuyen-giao-ung-dung-cong-nghe-thong-tin Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin
21/2017/QH14 Luật Quy hoạch 24/11/2017 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-quy-hoach Luật Quy hoạch
2730/QĐ-KHĐT Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 07/11/2017 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
04/2017/QH14 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 10/06/2017 Tải về Luật Văn bản pháp quy luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1327/QĐ-KHĐT Quyết định v/v ban hành tài liệu bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 09/06/2017 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-ban-hanh-tai-lieu-bo-sung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định v/v ban hành tài liệu bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
2524/QĐ-KHĐT Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 28/10/2016 Tải về TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
45/2016/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 17/10/2016 Tải về Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
223/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020 21/06/2016 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-cac-khu-rung-dac-dung-tinh-ninh-binh-quan-ly-den-nam-2020 Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020
08/2016/TT-BQP Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội 30/01/2016 Tải về Thông tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-phuc-vu-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội
1496/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 31/12/2015 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
22/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 16/12/2015 Tải về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-mau-bao-cao-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
20/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 29/11/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
19/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 25/11/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
16/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 16/11/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
118/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 10/11/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
11/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 25/10/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-yeu-cau-doi-voi-chi-dinh-thau-chao-hang-canh-tranh THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
10/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 24/10/2015 Tải về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
96/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 17/10/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
97/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 17/10/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-la-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ma-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
91/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 11/10/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-su-dung-von-tai-san-tai-doanh-nghiep NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP
84/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 28/09/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
83/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 23/09/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-tu-ra-nuoc-ngoai NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
81/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 16/09/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-cong-bo-thong-tin-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
78/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 12/09/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
77/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM 08/09/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM
85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 23/06/2015 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
59/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 16/06/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
05/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 14/06/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-mua-sam-hang-hoa THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 07/05/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
03/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP 04/05/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-xay-lap THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
378/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 24/04/2015 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-vung-ven-bien-kim-son-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030 Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
30/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 15/03/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
03/2015/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 08/03/2015 Tải về Thông tư Văn bản pháp quy thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-so-132010tt-bnv-ngay-30122010-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc-cua-nghi-dinh-so-242010nd-cp-ngay-1532010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
15/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG 12/02/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG
20/2015/NĐ-CP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 12/02/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
17/2015/NĐ-CP Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 12/02/2015 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-tien-luong-tang-them-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-huong-luong-trong-luc-luong-vu-trang-co-he-so-luong-tu-234-tro-xuong Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
01/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN 12/02/2015 Tải về Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-quan-tam-ho-so-moi-thau-ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
153/KHĐT-TĐ vv hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án dự án đầu tư công 01/02/2015 Tải về Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy vv-huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-du-an-dau-tu-cong vv hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án dự án đầu tư công
43/QĐ-BNV Quyết định số 43/QĐ-BNV vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014 21/01/2015 Tải về Văn bản pháp quy quyet-dinh-so-43qd-bnv-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014 Quyết định số 43/QĐ-BNV vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014
01/2015/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế 13/01/2015 Tải về Thông tư Bộ Tư pháp Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-nghiep-vu-thuc-hien-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-to-chuc-phap-che Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế
05/2015/NĐ-CP vv Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 10/01/2015 Tải về Chính phủ Văn bản pháp quy vv-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong vv Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
1776/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 02/12/2014 Tải về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-bai-bo-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 24/11/2014 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-doanh-nghiep Luật doanh nghiệp
67/2014/QH13 Luật đầu tư 24/11/2014 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu Luật đầu tư
66/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 23/11/2014 Tải về Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cong-nghe-cao-duoc-uu-tien-dau-tu-phat-trien-va-danh-muc-san-pham-cong-nghe-cao-duoc-khuyen-khich-phat-trien Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
10/2014/TT-TTCP Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 22/11/2014 Tải về Thông tư Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-vi-tri-cong-tac-thanh-tra-cua-cong-chuc-trong-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-phai-dinh-ky-chuyen-doi Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế 18/11/2014 Tải về Thông tư Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
3386/BTTTT-THH vv xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 18/11/2014 Tải về Văn bản pháp quy vv-xay-dung-lo-trinh-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-theo-quy-dinh-cua-nghi-dinh-432011nd-cp vv xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
1900/QĐ-KHĐT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 25/10/2014 Tải về Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
674/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 29/08/2014 Tải về Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-khanh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2025 Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
50/2014/QH13 Luật xây dựng 16/06/2014 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-xay-dung Luật xây dựng
49/2014/QH13 Luật đầu tư công 16/06/2014 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu-cong Luật đầu tư công
Hiến pháp Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 26/11/2013 Tải về Hiến pháp Quốc hội Văn bản pháp quy hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
43/2013/QH13 Luật đấu thầu 24/11/2013 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-thau Luật đấu thầu
18/2013/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 30/07/2013 Tải về Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-dieu-le-sang-kien-duoc-ban-hanh-theo-nghi-dinh-so-132012nd-cp-ngay-02-thang-3-nam-2012-cua-chinh-phu Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
180/KHĐT-TĐ Hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét quyết định 23/01/2013 Tải về Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản pháp quy huong-dan-ap-dung-hinh-thuc-chi-dinh-thau-doi-voi-cac-goi-thau-thuoc-truong-hop-dac-biet-do-thu-tuong-chinh-phu-xem-xet-quyet-dinh Hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
13/2012/NĐ-CP Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến 29/02/2012 Tải về Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ban-hanh-dieu-le-sang-kien Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến
43/2011/NĐ-CP Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 11/06/2011 Tải về Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-trang-thong-tin-dien-tu-hoac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-co-quan-nha-nuoc Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
1605/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011/2015 25/08/2010 Tải về Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-quoc-gia-ve-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-20112015 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011/2015
59/2005/QH11 Luật đầu tư 27/11/2005 Tải về Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu Luật đầu tư