Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Đinh Thị Thuý Ngần

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0229.3889278

Quê quán: huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;          Trình độ chính trị: Cao cấp

Số phòng: 201 - Nhà A - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Email: ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp báo cáo và giữ mối liên hệ với Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tài chính cơ quan;

+ Công tác kế hoạch và đầu tư về các lĩnh vực: Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội; xây dựng các cân đối chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; an ninh, quốc phòng;

+ Công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư;

+ Công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng.

+ Công tác xúc tiến đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Thanh tra Sở.

- Là chủ tài khoản của cơ quan Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Bùi Minh Đức

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0229.3886.979

Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế;  Trình độ chính trị: Cao cấp

Email:  ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn

Số phòng: 104 - Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Là Phó Giám đốc Sở thường trực, thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn;

+ Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, thông tin, thương mại, xuất nhập khẩu, tài nguyên, tài chính, tín dụng;

+ Công tác quản trị hành chính, tài chính, tài sản cơ quan, văn thư, lưu trữ;

+ Công tác pháp chế, cải cách hành chính.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế ngành; Văn phòng Sở.

- Là người được ủy nhiệm Chủ tài khoản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Đỗ Văn Phong

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0229.3889279

Quê quán: xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;   Trình độ chính trị: Cao cấp   

Email:  phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn

Số phòng: 109 - Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Đăng ký doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động đầu tư ngoài ngân sách của hộ kinh doanh.

+ Tư vấn đầu tư; cung cấp các dịch vụ có liên quan về đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Tạ Hoàng Hùng

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại nhà riêng:

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;   Trình độ chính trị: Cao cấp   

Email:  hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn

Số phòng: 101 - Nhà A

Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác quy hoạch;

+ Thu hút và quản lý các hoạt động đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA), các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);

+ Giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, lao động, thương binh và xã hội, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh và truyền hình.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Khoa giáo, Văn xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1