Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 28/09/2023

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

 

Stt

Họ và tên

Tên phòng

Hộp thư công vụ

1

Đinh Thị Thuý Ngần

Giám đốc Sở

ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

2

Bùi Minh Đức

Phó Giám đốc Sở

ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn

3

Đỗ Văn Phong

Phó Giám đốc Sở

phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn

4

Tạ Hoàng Hùng

Phó Giám đốc Sở

hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn

5

Lê Văn Đắc

Văn phòng

daclv.khdt@ninhbinh.gov.vn

6

Trịnh Xuân Nghĩa

Văn phòng

nghiatx.khdt@ninhbinh.gov.vn

7

Ninh Thị Thanh Hương

Văn phòng

huongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

8

Đinh Xuân Quảng

Văn phòng

quangdx.khdt@ninhbinh.gov.vn

9

Đinh Thị Ngọc Anh

Văn phòng

anhdtn.khdt@ninhbinh.gov.vn

10

Phạm Thị Huế

Văn phòng

huept.khdt@ninhbinh.gov.vn

11

Vũ Hải Trần

Thanh tra

tranvh.khdt@ninhbinh.gov.vn

12

Cao Thị Thu Phương

Thanh tra

phuongctt.khdt@ninhbinh.gov.vn

13

Nguyễn Tiến Thịnh

Thanh tra

thinhnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

14

Trần Xuân Trang

Thanh tra

trangtx.khdt@ninhbinh.gov.vn

15

Lê Minh Tiến

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tienlm.khdt@ninhbinh.gov.vn

16

Ninh Thị Thu Phương

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

phuongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

17

Đỗ Văn Nguyện

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

nguyendv.khdt@ninhbinh.gov.vn

18

Nhữ Văn Quang

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

quangnv.khdt@ninhbinh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Kim Liên

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

lienntk.khdt@ninhbinh.gov.vn

20

Lê Thành Trung

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn

21

Bùi Đức Chung

Phòng Kinh tế ngành

chungbd.khdt@ninhbinh.gov.vn

22

Mai Thanh Thảo

Phòng Kinh tế ngành

thaomt.khdt@ninhbinh.gov.vn

23

Ninh Thị Ngọc Anh

Phòng Kinh tế ngành

anhntn.khdt@ninhbinh.gov.vn

24

Trịnh Thị Kim Thoa

Phòng Kinh tế ngành

thoattk.khdt@ninhbinh.gov.vn

25

Phạm Vũ Duy

Phòng Kinh tế ngành

duypv.khdt@ninhbinh.gov.vn

26

An Quang Trung

Phòng Khoa giáo, Văn xã

trungaq.khdt@ninhbinh.gov.vn

27

Nguyễn Thị Thùy An

Phòng Khoa giáo, Văn xã

anntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

28

Lương Văn Tú

Phòng Khoa giáo, Văn xã

tulv.khdt@ninhbinh.gov.vn

29

Nguyễn Ngọc Sơn

Phòng Khoa giáo, Văn xã

sonnn.khdt@ninhbinh.gov.vn

30

Lã Văn Bình

Phòng Thẩm định và Giám sát

binhlv.khdt@ninhbinh.gov.vn

31

Dương Đức Nghĩa

Phòng Thẩm định và Giám sát

nghiadd.khdt@ninhbinh.gov.vn

32

Trịnh Thị Ngọc Tú

Phòng Thẩm định và Giám sát

tuttn.khdt@ninhbinh.gov.vn

33

Phạm Liên Sơn

Phòng Thẩm định và Giám sát

sonpl.khdt@ninhbinh.gov.vn

34

Phan Tiến Thành

Phòng Thẩm định và Giám sát

thanhpt.khdt@ninhbinh.gov.vn

35

Đỗ Thị Hiền

Phòng Đăng ký kinh doanh

hiendt.khdt@ninhbinh.gov.vn

36

Phạm Thị Cam

Phòng Đăng ký kinh doanh

campt.khdt@ninhbinh.gov.vn 

37

Trần Đức Mạnh

Phòng Đăng ký kinh doanh

manhtd.khdt@ninhbinh.gov.vn 

38

Chu Văn Tiến

Phòng Đăng ký kinh doanh

tiencv.khdt@ninhbinh.gov.vn

39

Trương Thị Mai Hạnh

Phòng Đăng ký kinh doanh

hanhttm.khdt@ninhbinh.gov.vn

40

Đỗ Thị Kim Quế

Phòng Đăng ký kinh doanh

quedtk.khdt@ninhbinh.gov.vn

41

Trần Thị Tuyến

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tuyentt.khdt@ninhbinh.gov.vn

42

Nguyễn Thị Như Trang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

trangntn.khdt@ninhbinh.gov.vn

43

Tống Hữu Trâm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tramth.khdt@ninhbinh.gov.vn

44

Phạm Bằng Giang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

giangpb.khdt@ninhbinh.gov.vn

45

Vũ Nữ Ánh Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvna.khdt@ninhbinh.gov.vn

46

Phạm Minh Châm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

champm.khdt@ninhbinh.gov.vn

47

Đinh Đức Tấn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tandd.khdt@ninhbinh.gov.vn

48

Phan Thanh Lâm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lampt.khdt@ninhbinh.gov.vn

49

Nguyễn Thị Phương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

phuongnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

50

Tường Thị Thanh Nhàn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nhanttt.khdt@ninhbinh.gov.vn

51

Vũ Thuỳ Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn

52

Phạm Thị Phương Dung

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

dungptp.khdt@ninhbinh.gov.vn

53

Phạm Ngọc Nam

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nampn.khdt@ninhbinh.gov.vn

54

Lê Thanh Hải

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hailt.khdt@ninhbinh.gov.vn

55

Ngô Thị Thu Quyên

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quyennt.khdt@ninhbinh.gov.vn

56

Đinh Thị Minh Thu

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

thudtm.khdt@ninhbinh.gov.vn

57

Lê Quang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quangl.khdt@ninhbinh.gov.vn

58

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hoantt.khdt@ninhbinh.gov.vn

59

Nguyễn Lê Quang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lequang.khdt@ninhbinh.gov.vn

60

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quynhntx.khdt@ninhbinh.gov.vn

61

Lê Minh Phượng

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

phuonglm.khdt@ninhbinh.gov.vn

62

Vũ Huy Toàn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

toanvh.khdt@ninhbinh.gov.vn

63

Lâm Thị Bích Đào

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

daoltb.khdt@ninhbinh.gov.vn

64

Đặng Thị Như Quỳnh

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quynhdtn.khdt@ninhbinh.gov.vn

65

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

trangnth.khdt@ninhbinh.gov.vn

66

Đinh Linh Chi

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

chidl.khdt@ninhbinh.gov.vn

67

Nguyễn Thị Nhung

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nhungnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

68

Tô Thị Hồng

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hongtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

69

Vũ Thùy Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn

70

Bùi Đức Hiếu

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hieubd.khdt@ninhbinh.gov.vn

71

Trần Đức Nam

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

namtd.khdt@ninhbinh.gov.vn

72

Trịnh Thị Mai Chi

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

chittm.khdt@ninhbinh.gov.vn

73

Nguyễn Minh Quyết

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quyetnm.khdt@ninhbinh.gov.vn

74

Vũ Đức Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvd.khdt@ninhbinh.gov.vn

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1