Phòng, đơn vị trực thuộc

Các phòng, đơn vị trực thuộc

12/07/2018 5136 Lượt xem

I. DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
   Trưởng phòng: Lê Minh Tiến 

2. Phòng Kinh tế ngành
    Trưởng phòng: Bùi Đức Chung

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã
    Trưởng phòng: An Quang Trung

4. Phòng Thẩm định và Giám sát 
    Trưởng phòng: Lã Văn Bình

5. Phòng Đăng ký kinh doanh
    Trưởng phòng: Đỗ Thị Hiền 
    Điện thoại: 0229.3880.204

6. Phòng Thanh tra
    Trưởng phòng: Vũ Hải Trần
    Điện thoại: 0229 3871.653

7. Văn phòng Sở 
    Chánh Văn phòng: Lê Văn Đắc
    Điện thoại phòng Chánh Văn phòng Sở: 0229.3874.055

    Điện thoại phòng Văn thư: 0229.3871.156

8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
    Giám đốc Trung tâm: Trần Thị Tuyến
    Điện thoại: 02293.899.213


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

1.1. Chức năng:

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển lĩnh vực an ninh quốc phòng; công tác quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

Đầu mối phối hợp với các phòng, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở về mặt chuyên môn nghiệp vụ.

1.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về quy hoạch, kế hoạch

Chủ trì tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Sở về việc ban hành và tổ chức thực hiện: văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch; kế hoạch, chính sách, giải pháp, bố trí nguồn lực thực hiện và đánh giá thực hoạch quy hoạch tỉnh; tổ chức công bố quy hoạch tỉnh; cung cấp dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh; báo cáo về hoạt động quy hoạch trên địa bản tỉnh hằng năm;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch;

Chủ trì tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định theo thẩm quyền và theo dõi, đánh giá đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch của lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh, dự kiến kế hoạch bố trí vốn đầu tư công 05 năm và hàng năm thuộc ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do phòng phụ trách và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm và 05 năm;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo quyết định việc phân cấp, uỷ quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch cho các sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Về đầu tư công

Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư công cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản  phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng, tổ chức chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của pháp luật về kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khối an ninh, quốc phòng, đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan khối các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

c) Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở: vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, kế hoạch vốn đối ứng hàng năm và xử lý các nhu cầu đột xuất về vốn ODA đối với các chương trình, dự án ODA; xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

d) Các nhiệm vụ khác

Làm đầu mối ứng dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công; Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý được giao của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao; tham gia ý kiến vào các văn bản theo lĩnh vực được giao thuộc thẩm quyền của Sở;

Chủ trì rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thuộc lĩnh vực được giao (nếu có). Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

2. Phòng Kinh tế ngành

2.1. Chức năng:

Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, hạ tầng đô thị, tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông (trừ lĩnh vực báo chí, phát thanh và truyền hình); nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; tài nguyên; dân tộc và miền núi. Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đối với các lĩnh vực được giao nêu trên.

2.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về quy hoạch, kế hoạch:

Phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu về việc ban hành và tổ chức thực hiện: văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch; kế hoạch, chính sách, giải pháp, bố trí nguồn lực thực hiện và đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh; tổ chức công bố quy hoạch tỉnh; cung cấp dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh; báo cáo về hoạt động quy hoạch trên địa bản tỉnh hằng năm;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực được giao; xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành, lĩnh vực được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định theo thẩm quyền và theo dõi, đánh giá đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực được giao.

Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực được giao thuộc nhiệm vụ của Sở và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm và 05 năm;

b) Về đầu tư công

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được giao;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư công theo lĩnh vực được giao.

c) Về quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định, thẩm tra chấp thuận chủ trương đầu tư (chủ trương đầu tư điều chỉnh); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo lĩnh vực được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách theo lĩnh vực được giao;

Phối hợp, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền;

Thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký đầu tư, thực hiện việc chuẩn hoá dữ liệu, cập nhật dữ liệu về đăng ký đầu tư vào cơ sở quốc gia về đầu tư theo lĩnh vực được giao.

d) Các nhiệm vụ khác

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý được giao của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao; tham gia ý kiến vào các văn bản theo lĩnh vực được giao thuộc thẩm quyền của Sở;

Chủ trì rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và các thủ tục thuộc lĩnh vực được giao khác (nếu có). Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

3 Phòng Khoa giáo, Văn xã

3.1. Chức năng:

Tham mưu về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực sau: Khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ có liên quan; báo chí, phát thanh và truyền hình, môi trường; công tác quản lý về nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài danh cho Việt Nam (NGOs); công tác quản lý về hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đối với lĩnh vực được giao nêu trên.

3.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về quy hoạch, kế hoạch:

Phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu về việc ban hành và tổ chức thực hiện: văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch; kế hoạch, chính sách, giải pháp, bố trí nguồn lực thực hiện và đánh giá thực hoạch quy hoạch tỉnh; tổ chức công bố quy hoạch tỉnh; cung cấp dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh; báo cáo về hoạt động quy hoạch trên địa bàn tỉnh hằng năm;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực được giao; xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành, lĩnh vực được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định theo thẩm quyền và hướng dẫn, theo dõi đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực được giao thuộc nhiệm vụ của Sở và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm và 05 năm;

b) Về đầu tư công

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được giao;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

c) Về nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài danh cho Việt Nam (NGOs)

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án sử dụng vốn NGOs trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án NGOs, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thu hút, quản lý và sử dụng vốn NGOs theo quy định;

d) Về quản lý đầu tư ngoài ngân sách

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định, thẩm tra chấp thuận chủ trương đầu tư (chủ trương đầu tư điều chỉnh); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo lĩnh vực được giao (bao gồm cả các dự án FDI); tham mưu việc thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách theo lĩnh vực được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động và hiệu quả kinh kế xã hội của các dự án đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định; xây dựng danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh về đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư ra nước ngoài theo quy định;

Phối hợp, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

Thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký đầu tư, thực hiện việc chuẩn hoá dữ liệu, cập nhật dữ liệu về đăng ký đầu tư vào cơ sở quốc gia về đầu tư theo lĩnh vực được giao.

e) Các nhiệm vụ khác

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; phát triển bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác phát triển nhân lực tỉnh Ninh Bình;

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;

Làm đầu mối ứng dụng, theo dõi, quản lý hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý được giao của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao; tham gia ý kiến vào các văn bản theo lĩnh vực được giao thuộc thẩm quyền của Sở;

Chủ trì rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: đầu tư tại Việt Nam và các thủ tục thuộc lĩnh vực được giao khác (nếu có). Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

4. Phòng Thẩm định và Giám sát

4.1. Chức năng:

Tham mưu trong lĩnh vực: thẩm định báo cáo đề xuất chủ chương đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh các dự án đầu tư công; thẩm định các dự án sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng; thẩm định, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo thẩm quyền; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh trong công tác quản lý đấu thầu; theo dõi, báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư lĩnh vực đầu tư công; thực hiện công tác quản lý đầu tư theo lĩnh vực được giao.

4.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về đầu tư công (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài):

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư công;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng và các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở về điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ của Sở;

Tham mưu cho Lãnh đạo sở xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư theo quy định; theo dõi, đánh giá về đầu tư xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo theo quy định;

Phối hợp với phòng Tổng hợp, quy hoạch xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư công cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản  phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở dự thảo xây dựng, tổ chức thực hiện việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ của Sở;

b) Về quản lý đầu tư ngoài ngân sách

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định một số nội dung, công việc trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Phối hợp với các phòng thẩm định dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách;

Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định;

c) Về đấu thầu

Chủ trì thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Giám đốc sở phê duyệt về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ đầu tư;

Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu của các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định;

d) Các nhiệm vụ khác

Làm đầu mối ứng dụng, theo dõi, quản lý hệ thống Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý được giao của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao; tham gia ý kiến vào các văn bản theo lĩnh vực được giao thuộc thẩm quyền của Sở;

Chủ trì rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đấu thầu; Đầu tư theo đối tác công tư; Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); các thủ tục thuộc lĩnh vực được giao khác (nếu có). Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

5. Phòng Đăng ký kinh doanh

5.1. Chức năng: Đăng ký thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật. Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Phòng Đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng.

5.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về đăng ký kinh doanh

Tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm cấp hoặc từ chối cấp đối với hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở.

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp; phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương;

Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thự hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra các tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật; Kiểm tra giám sát cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ về đăng ký kinh doanh;

Thu thập, lưu trữ, rà soát và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp và c

Thứ hai, 27/06/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

521182

Trực tuyến 4

Hôm nay 16

Hôm qua 76