Phòng, đơn vị trực thuộc

Các phòng, đơn vị trực thuộc

12/07/2018 3886 Lượt xem

I. DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở 
    Chánh Văn phòng: Lê Văn Đắc
    Điện thoại phòng Chánh Văn phòng Sở: 0229.3874.055

    Điện thoại phòng Văn thư: 0229.3871.156

2. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
   Trưởng phòng: Lê Minh Tiến 
 
3. Phòng Khoa giáo, Văn xã
    Trưởng phòng: An Quang Trung

4. Phòng Kinh tế đối ngoại
    Trưởng phòng: 

5. Phòng Kinh tế ngành
    Trưởng phòng: Bùi Đức Chung

6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT 
    Trưởng phòng: Lã Văn Bình

7. Phòng Đăng ký kinh doanh
    Trưởng phòng: Đỗ Thị Hiền 
    Điện thoại: 0229.3880.204

8. Phòng Thanh tra
    Trưởng phòng: Vũ Hải Trần
    Điện thoại: 0229 3871.653

9. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
    Phó phòng phụ trách phòng: Phạm Thị Cam
    Điện thoại: 0229.3871.496

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
    Giám đốc Trung tâm: Trần Thị Tuyến
    Điện thoại: 02293.899.213


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

1.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Quản trị hành chính; Quản lý tài chính, kế toán; Pháp chế; Cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng ISO; Văn thư, lưu trữ; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác của Sở.

1.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc nghiên cứu, sắp xếp biên chế, tổ chức bộ máy và nhân sự phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan; thành lập các Hội đồng và các Ban thuộc Sở;

- Dự thảo Tờ trình đề nghị thành lập mới, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của Pháp luật;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác quản lý cán bộ và hồ sơ cán bộ;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở đánh giá, quy hoạch cán bộ, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động theo quy định;

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất những biện pháp giúp lãnh đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan theo quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ theo quy định.

b) Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, phát động các phong trào thi đua, bình xét và thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy định;

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định.

c) Công tác quản trị hành chính, kế toán

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản trị hành chính để phục vụ mọi hoạt động của cơ quan;

- Quản lý tài sản và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan theo chế độ, chính sách hiện hành. Thực hiện chế độ công khai tài chính của cơ quan theo quy định hiện hành;

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định về chi tiêu tài chính của cơ quan phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi và báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở; 

- Giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường công sở.

d) Công tác tham mưu tổng hợp nội bộ

- Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được phê duyệt; bố trí, sắp xếp lịch họp và thông báo nội dung các cuộc họp nội bộ của cơ quan;

- Thu thập, xử lý, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan; cung cấp thông tin phục vụ sự điều hành hoạt động của Ban Giám đốc Sở. 

đ) Công tác văn thư, lưu trữ, tin học

- Tổ chức, quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật của Sở theo quy định của nhà nước;

- Tổ chức, triển khai, áp dụng và đôn đốc, theo dõi các phòng thực hiện đúng quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001;

- Chủ trì quản lý và phát triển hệ thống tin học; xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử của Sở.

e) Công tác cải cách hành chính, pháp chế

- Làm đầu mối và phối hợp với các phòng thuộc Sở trong việc tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

- Kiểm tra thể thức và căn cứ pháp lý trong việc ban hành các văn bản của Sở.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

2. Thanh tra

2.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

- Khi cần thiết, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

- Kiến nghị xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của Sở;

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Phối hợp với các phòng trong việc thực hiện công tác kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

3.1. Chức năng:

Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch và đầu tư phát triển lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối phối hợp với các phòng, giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở về mặt chuyên môn nghiệp vụ.

3.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a)Về quy hoạch:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình.

b) Về kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng triển khai lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý hàng năm và 5 năm của tỉnh; các cân đối chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm dự thảo các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm để tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh điều hành việc thực hiện kế hoạch đã giao;

- Tham mưu chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh) đối với các dự án đầu tư công của khối an ninh, quốc phòng; đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan khối các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể;

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch quốc phòng, an ninh;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Các nhiệm vụ khác:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của ngành đối với các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Thông tin, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước của các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

4. Phòng Kinh tế ngành

4.1. Chức năng:

Tham mưu về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, hạ tầng đô thị, tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông (trừ lĩnh vực báo chí, phát thanh và truyền hình); nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; tài nguyên; dân tộc và miền núi. Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đối với các lĩnh vực nêu trên.

4.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về quy hoạch: Phối hợp với Phòng Tổng hợp trong việc thẩm định quy hoạch; phối hợp hướng dẫn xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch.

b) Về kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm; theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư công các chương trình, dự án;

- Chủ trì tham mưu chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh) đối với các dự án đầu tư công;

- Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá đầu tư của các dự án ngoài ngân sách;

-  Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả dự án sử dụng vốn  đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

c) Các nhiệm vụ khác:

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Thông tin, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; các chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

 - Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

5. Phòng Khoa giáo, Văn xã

5.1. Chức năng:

Tham mưu về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, thương binh và xã hội, y tế, văn hoá, thể thao và du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống, phát thanh và truyền hình, môi trường; theo dõi công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; phát triển bền vững. Tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đối với lĩnh vực nêu trên.

5.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

a) Về quy hoạch:

- Theo dõi, quản lý Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Bình;

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp trong việc thẩm định các quy hoạch; phối hợp hướng dẫn xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch.

b) Về kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm; theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư công các chương trình, dự án;

- Chủ trì tham mưu chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh) đối với các dự án đầu tư công;

- Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc chức năng (bao gồm cả các dự án đa lĩnh vực trong đó có lĩnh vực do phòng Văn xã phụ trách);

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá đầu tư của các dự án ngoài ngân sách;

-  Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả dự án sử dụng vốn  đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch và kết quả thực hiện định hướng phát triển bền vững của tỉnh;

- Theo dõi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

c) Các nhiệm vụ khác:

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Thông tin, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; các chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

  1. Phòng Kinh tế đối ngoại

6.1. Chức năng:

Tham mưu trong lĩnh vực: Quản lý nhà nước về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

6.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

- Làm đầu mối trong việc thu hút, điều phối, quản lý nhà nước về ODA, NGO trên địa bàn tỉnh:

+ Chủ trì soạn thảo để Sở trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thu hút và sử dụng ODA, quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

+ Hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, tổng hợp danh mục các chương trình, dự án yêu cầu tài trợ ODA trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Chủ trì theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO; tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, NGO theo quy định;

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA và NGO do Sở được giao trực tiếp quản lý thực hiện;

+ Phối hợp với phòng Tổng hợp lập kế hoạch giải ngân vốn ODA, kế hoạch vốn đối ứng hàng năm và xử lý các nhu cầu đột xuất về vốn ODA đối với các chương trình, dự án ODA;

- Làm đầu mối quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh về đầu tư nước ngoài, định hướng, quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

+ Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh), cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài (ngoài khu công nghiệp);

+ Theo dõi, kiểm tra, báo cáo, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư nước ngoài;

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện thủ tục về đầu tư nước ngoài;

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

  1. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

7.1. Chức năng:

Tham mưu trong lĩnh vực: thẩm định các dự án sử dụng vốn đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo thẩm quyền; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh trong công tác quản lý đấu thầu, công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

7.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, các dự án PPP và các dự án được UBND tỉnh ủy quyền;

- Tiếp nhận, thẩm định một số công việc trong lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất (Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư…);

- Tiếp nhận, thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định;

- Chủ trì thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư và các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở trong công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công;

- Chủ trì thực hiện chức năng của cơ quan quản lý đầu tư trong công tác giám sát đầu tư cộng đồng;

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án của doanh nghiệp bằng nguồn vốn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Phối hợp với các phòng trong việc thẩm định báo cáo xin chủ trương đầu tư, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

  1. Phòng Đăng ký kinh doanh

8.1. Chức năng: Đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

8.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng hoạt động, giải thể của các loại hình doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là các tổ chức kinh doanh) do Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” chuyển đến; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình doanh nghiệp) và đăng ký hoạt động (đối với các tổ chức kinh doanh khác) theo quy định;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh và cảnh báo vi phạm đối với các tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hồ sơ doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu tổ chức kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện tổ chức kinh doanh không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã;

- Chủ trì trong việc rà soát các thủ tục hành chính do phòng thực hiện. Phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

  1. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

9.1. Chức năng:

Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

9.2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao:

- Là thành viên tổ giúp việc, tham mưu cho Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

- Chủ trì về việc báo cáo xin chủ trương đầu tư (kể cả chủ trương điều chỉnh); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã;

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Yêu cầu các tổ chức kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra các tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến đóng góp;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

    10. Trung tâm tư vấn đầu tư: Có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ riêng./.

Thứ năm, 29/07/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

466446

Trực tuyến 3

Hôm nay 89

Hôm qua 154