Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 23/09/2023

TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

 

Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết (tiền thân của ngành Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ một kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hóa. Vì vậy, ngày 31/12/1945 được lấy là ngày truyền thống của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 14/5/1950, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Sắc lệnh số 68-SL thành lập Ban Kinh tế Chính phủ (thay cho Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết). Ban Kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng khác.

Ngày 08/10/1955, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và xác định Ủy ban Kế hoạch Quốc gia là một cơ quan của Chính phủ, để kế hoạch hoá công cuộc kiến thiết kinh tế và văn hoá, tổ chức và chỉ đạo công tác thống kê, kế toán trong cả nước. Kể từ đó, hệ thống cơ quan kế hoạch từ Trung ương đến địa phương được hình thành, trong đó có Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Ninh Bình.

Ngày 09/10/1961, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 158-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế quốc dân và văn hoá theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho các mặt của nền kinh tế, văn hoá phát triển theo đúng quy luật của chủ nghĩa xã hội và nâng cao không ngừng đời sống vật chất và văn hoá của quốc dân. Từ năm 1976 đến năm 1992, Uỷ ban kế hoạch tỉnh Ninh Bình được sát nhập theo sự sát nhập của tỉnh (tỉnh Ninh Bình sát nhập với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh). Năm 1992, Cùng với việc tái lập tỉnh Ninh Bình, ngành Kế hoạch cũng được tái lập lại.

Ngày 01/11/1995, Chính phủ ra Nghị định số 75/CP thành lập Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Theo đó, ngày 10/4/1996, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UB thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình; quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, cùng với ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã có những bước tiến quan trọng, luôn chủ động trong công tác chuyên môn, tranh thủ sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự đồng tình ủng hộ của các Sở, Ban, Ngành, huyện, thành phố, tính dân chủ trong lãnh đạo Sở và các phòng nghiệp vụ, tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của cơ quan trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư bao gồm tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức nghiên cứu xây dựng và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; Đấu thầu; Đăng ký kinh doanh; Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật, đóng góp vào thành tựu phát triển của ngành nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng qua các thời kỳ./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1