Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023

Nghị định số 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)....

Thứ ba, 09/05/2023 Đã xem: 851
Ngày 04/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thống kê nhà nước

Thứ sáu, 10/06/2022 Đã xem: 1217
Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thống kê nhà nước

Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ,... trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Thứ sáu, 23/07/2021 Đã xem: 1855
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định công bố TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Thứ hai, 05/07/2021 Đã xem: 1613
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ, huỷ công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

Thứ sáu, 04/06/2021 Đã xem: 1834
Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

Công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT

Thứ năm, 03/06/2021 Đã xem: 1735
Ngày 02/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo về việc sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ KH&ĐT

Thứ tư, 19/05/2021 Đã xem: 2062
Thông báo về việc sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản QPPL dưới luật về doanh nghiệp

Thứ năm, 29/04/2021 Đã xem: 1745
Luật doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản QPPL dưới luật về doanh nghiệp

Thông báo triển khai hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 27/04/2021 Đã xem: 1941
Thông báo triển khai hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử trên địa bàn tỉnh

Nghị định về đăng ký kinh doanh

Thứ hai, 18/01/2021 Đã xem: 1852
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ

Thứ năm, 24/09/2020 Đã xem: 2037
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Thứ năm, 09/07/2020 Đã xem: 2042
Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Thứ năm, 20/02/2020 Đã xem: 1937
Ngày 20/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 29/QĐ-KHĐT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ năm, 21/11/2019 Đã xem: 2240
Tuyên truyền văn bản pháp luật về Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Thứ năm, 21/11/2019 Đã xem: 2203
Tuyên truyền văn bản pháp luật về định mức cho hoạt động quy hoạch

Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

Thứ sáu, 20/09/2019 Đã xem: 2149
Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 15/11/2018 Đã xem: 2559
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

Thứ tư, 31/01/2018 Đã xem: 2252
Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1