Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023
Văn bản
131-QĐ/TW-quy-dinh-so-131-qdtw-nay-27102023-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-trong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan-Quy định số 131-QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Quyết định Cơ quan khác Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
41-NQ/TW-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-viet-nam-trong-thoi-ky-moi-Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VIệt Nam trong thời kỳ mới Nghị quyết Cơ quan khác Văn bản hành chính
696/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-khu-do-thi-ninh-khanh-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
822/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-tu-bang-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
729/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
492/UBND-VP7-vv-tang-cuong-cac-giai-phap-nham-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu-V/v tăng cường các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Công văn UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
55/2023/TT-BTC-quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy
50/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-loai-du-an-duoc-ap-dung-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy
638/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
1358/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-ban-hanh-bo-cong-cu-danh-gia-doanh-nghiep-nho-va-vua-tiem-nang-tham-gia-chuoi-gia-tri-Quyết định ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính
1303/QĐ-BKHĐT-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính
1303/QĐ-BKHĐT-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính
471/QĐ-UBND-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
38/2023/NĐ-CP-nghi-dinh-so-382023nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-272022nd-cp-ngay-19-thang-4-nam-2022-cua-chinh-phu-quy-dinh-co-che-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy
132/kh/khđt-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2023-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quy trình ISO Văn bản hành chính
100/KH-KHĐT-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính
81/2023/QH15-nghi-quyet-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết Quốc hội Văn bản pháp quy
81/2023/QH15-nghi-quyet-so-812023qh15-cua-quoc-hoi-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết Quốc hội Văn bản pháp quy
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/CT-TTg-vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính
1236/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-QĐ v/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
185/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch Văn bản hành chính
55/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tactieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản pháp quy
849/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
2244/KHĐT-TĐ-vv-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-va-quyet-dinh-dau-tu-V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư Văn bản khác Văn bản hành chính
767/QĐ-UBND-qd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
752/QĐ-UBND-qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
720/QĐ-UBND-qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-sap-xep-lai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
02/2022/TT-UBDT-thong-tu-so-022022tt-ubdt-cua-uy-ban-dan-toc-huong-dan-thuc-hien-mot-so-du-an-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
01/2022/TT-UBDT-thong-tu-so-012022tt-ubdt-cua-uy-ban-dan-toc-quy-dinh-quy-trinh-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 01/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
418/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
58/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-dam-bao-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
40/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
40/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quy trình ISO Văn bản hành chính
69/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2022-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
254/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
15/2022/TT-BTC-thong-tu-so-152022tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
212/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
205/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-bang-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
112/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
32/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
39/2021/QĐ-TTg-quyet-dinh-so-392021qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-trung-uong-va-ty-le-von-doi-ung-cua-ngan-sach-dia-phuong-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Quyết định Văn bản pháp quy
942/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
124/2021/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-bao-dam-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc-Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy dược đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản pháp quy
874/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
284/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
1719/QĐ-TTg-quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 Quyết định Văn bản hành chính
717/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
584/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-bai-bo-huy-bo-huy-cong-khai-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
885/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-bai-bo-huy-bo-huy-cong-khai-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ, huỷ công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
470/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-bai-bo-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
701/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-bai-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
514/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
482/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
344/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-linh-vuc-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
399/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
397/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-kim-son-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
357/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-bai-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-dau-thau-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

47/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
95/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2021-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
59/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
229/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-lap-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-2050-Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Nghị định về đăng ký doanh nghiệp Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
900/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
105/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
100/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1516/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-dieu-chinh-noi-dung-quy-hoach-su-dung-dat-cua-do-an-dieu-chinh-mo-rong-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-gian-khau-phan-dien-tich-1621ha-QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
455/BC-KHĐT-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-nam-2020-Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 Công văn Quy trình ISO Văn bản hành chính
171/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
842/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
156/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
1523/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
769/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
06/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-2822020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
697/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1065/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1327/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-cua-co-quan-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1201/QĐ-TTg-quyet-dinh-1201qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-evfta-QUYẾT ĐỊNH 1201/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
1129/QĐ-TTg-quyet-dinh-1129qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-de-an-phat-trien-kinh-te-ban-dem-o-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH 1129/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
26/2020/NQ-HĐND-nghi-quyet-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Thuế, Phí, Lệ phí Văn bản pháp quy
27/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
28/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
29/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
30/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac-Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
05/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-052020tt-bkhdt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042017tt-bkhdt-ngay-15-thang-11-nam-2017-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-lua-chon-nha-thau-qua-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
441/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020

File đính kèm:

Tệp tin 1

64/2020/QH14-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2020-LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020)

File đính kèm:

Tệp tin 1

59/2020/QH14-luat-doanh-nghiep-nam-2020-LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020) Luật Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

62/2020/QH14-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Nghị định quy định về công nghiệp an ninh

File đính kèm:

Tệp tin 1

63/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-cong-nghiep-an-ninh-Nghị định quy định về công nghiệp an ninh Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
393/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
697/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
828/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ban-hanh-moi-sua-doi-bo-sung-bai-bo-huy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
82/NQ-CP-nghi-quyet-so-82nq-cp-nam-2020-ve-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
82/NQ-CP-nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Nghị quyết Doanh nghiệp Văn bản hành chính
81/NQ-CP-nghi-quyet-so-81nq-cp-ve-phe-duyet-ket-qua-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-doi-voi-cac-chu-de-bo-tro-tu-phap-hinh-su-ke-toan-kiem-toan-thong-ke-va-24-de-muc-NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP VỀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÌNH SỰ; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; THỐNG KÊ VÀ 24 ĐỀ MỤC Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
814/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bo-sung-moi-trong-linh-vuc-dau-tu-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
29/2020/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
45/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Nghị định Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
13/2020/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-co-che-khuyen-khich-phat-trien-dien-mat-troi-tai-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Quyết định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
1840-QĐ/TU-quy-dinh-gui-nhan-van-ban-dien-tu-tren-mang-thong-tin-dien-rong-cua-dang-va-tren-mang-internet-trong-cac-co-quan-dang-tinh-ninh-binh-Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình Quyết định Xây dựng Chính quyền điện tử Văn bản hành chính
402/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-thau-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
152/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-so-152qd-bkhdt-ngay-21022020-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-con-hieu-luc-va-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
313/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-quy-hoach-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-va-quy-hoach-phan-khu-ty-le-12000-do-thi-phat-diem-huyen-kim-son-Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
01/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Nghị định Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
13/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-de-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh-Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
232/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
594/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-ap-dung-lua-chon-nha-thau-qua-mang-va-quan-ly-su-dung-gia-tri-bao-dam-du-thau-bao-dam-thuc-hien-hop-dong-khong-duoc-hoan-tra-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-kiem-soat-thanh-toan-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-tu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
116/NQ-CP-nghi-quyet-so-116nq-cp-ve-tiep-tuc-hoan-thien-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
48/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
110/NQ-CP-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-cac-quy-hoach-duoc-tich-hop-vao-quy-hoach-cap-quoc-gia-quy-hoach-vung-quy-hoach-tinh-theo-quy-dinh-tai-diem-c-khoan-1-dieu-59-luat-quy-hoach-Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
33/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
1831/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-to-hop-tac-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
92/2019/NĐ-CP-nghi-dinh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-hien-ban-thoa-thuan-thuc-day-thuong-mai-song-phuong-giua-chinh-phu-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-chinh-phu-vuong-quoc-campuchia-giai-doan-2019-2020-NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
27/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, KINH DOANH CHUYỂN KHẨU Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
26/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-ke-khai-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-san-xuat-ruou-thu-cong-khong-nham-muc-dich-kinh-doanh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
25/2019/TT-BCT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016tt-bct-ngay-03-thang-10-nam-2016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
23/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-viec-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-co-xuat-xu-tu-cac-nuoc-asean-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
22/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-kinh-doanh-chuyen-khau-kinh-doanh-tam-nhap-go-dan-vao-viet-nam-de-tai-xuat-sang-hoa-ky-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHUYỂN KHẨU, KINH DOANH TẠM NHẬP GỖ DÁN VÀO VIỆT NAM ĐỂ TÁI XUẤT SANG HOA KỲ Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
509/BC-KHĐT-bao-cao-ket-qua-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Báo cáo kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Công văn Quy trình ISO Văn bản hành chính
21/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean-hong-cong-trung-quoc-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
188/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
38/2019/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
456/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
47/2019/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
350/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

File đính kèm:

Tệp tin 1

44/2019/QH14-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

39/2019/QH14-luat-dau-tu-cong-nam-2019-Luật đầu tư công năm 2019 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
317/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-ban-hanh-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-bai-bo-mot-so-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
590/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-danh-muc-cac-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu-va-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2019-2020-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình Quyết định Đầu tư Văn bản hành chính
Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

08/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dinh-muc-cho-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

37/2019/NĐ-CP-nghi-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach-Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Nghị định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
540/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-danh-muc-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-de-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-nam-2019-Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 Quyết định Đầu tư Văn bản hành chính
235/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
144/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-trong-ky-he-thong-hoa-2017-2018-Quyết định v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018 Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
19/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 Kế hoạch Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
65/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
30-CT/TW-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
54/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ninh-binh-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
02/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-202015tt-bkhdt-ngay-01-thang-12-nam-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
09/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-092018tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-632018nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
1716/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-nho-quan-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
31/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019-Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 Công văn Đầu tư Văn bản hành chính
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

25/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 Công văn Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
39/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
05/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-052018tt-bkhdt-huong-dan-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-doi-voi-goi-thau-duoc-to-chuc-lua-chon-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
04/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-042018tt-bkhdt-huong-dan-nghi-dinh-572018nd-cp-ve-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
1753/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
01/2018/TT-VPCP-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

113/2018/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-ve-gia-trong-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
1711/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1487/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-mo-den-nam-2025-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1463/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-bai-bo-mot-so-quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-lien-quan-den-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-cong-nghiep-thuong-mai-Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
537/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
221/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
218/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
03/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-032018tt-bkhdt-huong-dan-va-ban-hanh-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
144/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-ve-van-tai-da-phuong-thuc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
508/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-nganh-cua-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành của tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
142/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

File đính kèm:

Tệp tin 1

139/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
1274/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
141/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
138/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-652016nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
140/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
1275/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
135/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-462017nd-cp-ngay-21-thang-4-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
1253/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-yen-thinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
132/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-1322018nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-162016nd-cp-ve-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Nghị định Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
479/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
1240/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-kim-son-den-nam-2025-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
130/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
128/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

File đính kèm:

Tệp tin 1

127/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
1397/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-huy-cong-khai-linh-vuc-dau-thau-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản hành chính
120/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-772015nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-so-1362015nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong-va-so-1612016nd-cp-ngay-02-thang-12-nam-2016-cua-chinh-phu-ve-co-che-dac-thu-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung-doi-voi-mot-so-du-an-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2016-2020-NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Nghị định Đầu tư Văn bản pháp quy
85/2018/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-phong-ngua-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Thông tư Văn bản pháp quy
119/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-so-1192018nd-cp-ngay-1292018-cua-chinh-phu-vv-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
111/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-ngay-thanh-lap-ngay-truyen-thong-ngay-huong-ung-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG Nghị định Văn bản pháp quy
1124/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI

File đính kèm:

Tệp tin 1

110/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI Nghị định Văn bản pháp quy
01/KH-BCĐ-ke-hoach-ve-viec-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-nam-2018-Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
108/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-782015nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
144/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
101/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-so-1012018nd-cp-ngay-2072018-cua-chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-852014nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-mau-huan-chuong-huy-chuong-huy-hieu-ky-niem-chuong-mau-bang-khung-hop-co-cua-cac-hinh-thuc-khen-thuong-va-danh-hieu-thi-dua-quan-ly-cap-phat-cap-doi-cap-lai-thu-hoi-hien-vat-khen-thuong-NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
19/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình Văn bản khác Văn bản pháp quy
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

File đính kèm:

Tệp tin 1

27/2018/QĐ-TTg-quyet-dinh-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM Quyết định Văn bản pháp quy
898/QĐ-TTg-quyet-dinh-phe-duyet-phuong-huong-muc-tieu-nhiem-vu-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-giai-doan-2016-2020-QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Quyết định Văn bản hành chính
14/CT-TTg-chi-thi-ve-viec-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
280/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
61/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
60/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia-Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Nghị định Văn bản pháp quy
30/2018/TT-BTC-thong-tu-302018tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-752017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-552016tt-btc-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-cua-bo-tai-chinh-Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
39/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định Văn bản pháp quy
158/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
78/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2018-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

11/NQ-CP-nghi-quyet-ve-trien-khai-thi-hanh-luat-quy-hoach-Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Công văn Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1798/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-dieu-chinh-chi-tiet-phat-trien-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-2030-Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
2331/QĐ-BTTTT-quyet-dinh-cong-bo-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-hoat-dong-chuyen-giao-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin Quyết định Văn bản pháp quy
Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

21/2017/QH14-luat-quy-hoach-Luật Quy hoạch Luật Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
2730/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

File đính kèm:

Tệp tin 1

04/2017/QH14-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Luật Văn bản pháp quy
1327/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-ban-hanh-tai-lieu-bo-sung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định v/v ban hành tài liệu bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
35/2016/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Thuế, Phí, Lệ phí Văn bản pháp quy
2524/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
45/2016/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-viec-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH Quyết định Văn bản pháp quy
223/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-cac-khu-rung-dac-dung-tinh-ninh-binh-quan-ly-den-nam-2020-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
08/2016/TT-BQP-thong-tu-quy-dinh-ve-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-phuc-vu-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội Thông tư Văn bản pháp quy
1496/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

File đính kèm:

Tệp tin 1

22/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-ve-mau-bao-cao-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

20/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Văn bản pháp quy
19/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU Thông tư Văn bản pháp quy
16/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Thông tư Văn bản pháp quy
118/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Nghị định Văn bản pháp quy
11/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-yeu-cau-doi-voi-chi-dinh-thau-chao-hang-canh-tranh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Thông tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

File đính kèm:

Tệp tin 1

10/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

96/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Nghị định Văn bản pháp quy
97/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-la-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ma-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ Nghị định Văn bản pháp quy
91/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-su-dung-von-tai-san-tai-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

File đính kèm:

Tệp tin 1

84/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

File đính kèm:

Tệp tin 1

83/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

File đính kèm:

Tệp tin 1

81/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-cong-bo-thong-tin-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

78/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM

File đính kèm:

Tệp tin 1

77/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM Nghị định Văn bản pháp quy
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

File đính kèm:

Tệp tin 1

85/2015/QH13-luat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Luật Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

59/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Nghị định Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

File đính kèm:

Tệp tin 1

05/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-mua-sam-hang-hoa-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Thông tư Văn bản pháp quy
Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm:

Tệp tin 1

56/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Nghị định Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

File đính kèm:

Tệp tin 1

03/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-xay-lap-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP Thông tư Văn bản pháp quy
378/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-vung-ven-bien-kim-son-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
30/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Nghị định Văn bản pháp quy
03/2015/TT-BNV-thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-so-132010tt-bnv-ngay-30122010-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc-cua-nghi-dinh-so-242010nd-cp-ngay-1532010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Thông tư Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

15/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG Nghị định Văn bản pháp quy
20/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nghị định Văn bản pháp quy
17/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-tien-luong-tang-them-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-huong-luong-trong-luc-luong-vu-trang-co-he-so-luong-tu-234-tro-xuong-Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống Nghị định Văn bản pháp quy
01/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-quan-tam-ho-so-moi-thau-ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Thông tư Văn bản pháp quy
153/KHĐT-TĐ-vv-huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-du-an-dau-tu-cong-vv hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án dự án đầu tư công Công văn Văn bản hành chính
43/QĐ-BNV-quyet-dinh-so-43qd-bnv-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014-Quyết định số 43/QĐ-BNV vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014 Quyết định Văn bản pháp quy
01/2015/TT-BTP-thong-tu-huong-dan-ve-nghiep-vu-thuc-hien-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-to-chuc-phap-che-Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế Thông tư Văn bản pháp quy
05/2015/NĐ-CP-vv-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong-vv Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Văn bản pháp quy
1776/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-bai-bo-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy
Luật doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

68/2014/QH13-luat-doanh-nghiep-Luật doanh nghiệp Luật Văn bản pháp quy
Luật đầu tư

File đính kèm:

Tệp tin 1

67/2014/QH13-luat-dau-tu-Luật đầu tư Luật Văn bản pháp quy
66/2014/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cong-nghe-cao-duoc-uu-tien-dau-tu-phat-trien-va-danh-muc-san-pham-cong-nghe-cao-duoc-khuyen-khich-phat-trien-Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Quyết định Văn bản pháp quy
10/2014/TT-TTCP-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-vi-tri-cong-tac-thanh-tra-cua-cong-chuc-trong-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-phai-dinh-ky-chuyen-doi-Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi Thông tư Văn bản pháp quy
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

File đính kèm:

Tệp tin 1

108/2014/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-Nghị định về chính sách tinh giản biên chế Thông tư Văn bản pháp quy
1900/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Văn bản hành chính
674/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-khanh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2025-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Luật xây dựng

File đính kèm:

Tệp tin 1

50/2014/QH13-luat-xay-dung-Luật xây dựng Luật Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công

File đính kèm:

Tệp tin 1

49/2014/QH13-luat-dau-tu-cong-Luật đầu tư công Luật Văn bản pháp quy
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

File đính kèm:

Tệp tin 1

Hiến pháp-hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp Văn bản pháp quy
Luật đấu thầu

File đính kèm:

Tệp tin 1

43/2013/QH13-luat-dau-thau-Luật đấu thầu Luật Văn bản pháp quy
18/2013/TT-BKHCN-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-dieu-le-sang-kien-duoc-ban-hanh-theo-nghi-dinh-so-132012nd-cp-ngay-02-thang-3-nam-2012-cua-chinh-phu-Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Thông tư Văn bản pháp quy
180/KHĐT-TĐ-huong-dan-ap-dung-hinh-thuc-chi-dinh-thau-doi-voi-cac-goi-thau-thuoc-truong-hop-dac-biet-do-thu-tuong-chinh-phu-xem-xet-quyet-dinh-Hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét quyết định Công văn Văn bản hành chính
Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến

File đính kèm:

Tệp tin 1

13/2012/NĐ-CP-nghi-dinh-ban-hanh-dieu-le-sang-kien-Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến Văn bản pháp quy
43/2011/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-trang-thong-tin-dien-tu-hoac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-co-quan-nha-nuoc-Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nghị định Văn bản pháp quy
105/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1