Lựa chọn 1 hoặc tất cả các hộp thoại (Lĩnh vực, Cơ quan ban hành, Loại văn bản) để có thể tìm kiếm văn bản nhanh hơn

Số hiệu Trích yếu Ban hành Tài liệu
2244/KHĐT-TĐ V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư 22/09/2022

Tải về

Văn bản khác Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính vv-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-va-quyet-dinh-dau-tu-V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư
767/QĐ-UBND QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 26/08/2022

Tải về

Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
752/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 18/08/2022

Tải về

Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
720/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 08/08/2022

Tải về

Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-sap-xep-lai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
418/QĐ-UBND QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 09/05/2022

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
40/QĐ-KHĐT Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 23/03/2022

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
69/KH-KHĐT Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 22/03/2022

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2022-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022
254/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 10/03/2022

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
212/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 01/03/2022

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
205/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 24/02/2022

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-bang-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
112/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 21/01/2022

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
32/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 07/01/2022

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
942/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 10/12/2021

Tải về

Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
874/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 23/11/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
284/QĐ-KHĐT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 26/10/2021

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
717/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình 10/09/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
584/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 22/07/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-bai-bo-huy-bo-huy-cong-khai-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
885/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ, huỷ công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 30/06/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-bai-bo-huy-bo-huy-cong-khai-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ, huỷ công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
470/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 18/06/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-bai-bo-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
701/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 02/06/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-bai-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
514/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/05/2021

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
482/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 10/05/2021

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
344/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 29/04/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-linh-vuc-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
399/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 06/04/2021

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
397/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 05/04/2021

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-kim-son-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
357/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 02/04/2021

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-bai-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-dau-thau-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
47/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 01/04/2021

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
95/KH-KHĐT Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 30/03/2021

Tải về

Quy trình ISO Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2021-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
01/2021/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 16/03/2021

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
59/QĐ-KHĐT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 19/02/2021

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
229/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050 03/02/2021

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-phe-duyet-do-an-lap-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-2050-Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050
01/2021/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 04/01/2021

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
900/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình 11/12/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
105/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình 09/12/2020

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình
100/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình 09/12/2020

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình
1516/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) 07/12/2020

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-phe-duyet-dieu-chinh-noi-dung-quy-hoach-su-dung-dat-cua-do-an-dieu-chinh-mo-rong-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-gian-khau-phan-dien-tich-1621ha-QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha)
455/BC-KHĐT Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 19/11/2020

Tải về

Quy trình ISO Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính bao-cao-ket-qua-thuc-hien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-nam-2020-Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
171/QĐ-KHĐT Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 18/11/2020

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
842/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 16/11/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
156/QĐ-KHĐT Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 26/10/2020

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
1523/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 19/10/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
769/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Bình 09/10/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Bình
06/2020/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 18/09/2020

Tải về

Đấu thầu, Giám sát đầu tư Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-2822020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
697/QĐ-UBND QĐ v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 11/09/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
1065/QĐ-UBND Quyết định v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 31/08/2020

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1327/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 28/08/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-cua-co-quan-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1201/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH 1201/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) 06/08/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính quyet-dinh-1201qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-evfta-QUYẾT ĐỊNH 1201/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)
1129/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH 1129/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM 27/07/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính quyet-dinh-1129qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-de-an-phat-trien-kinh-te-ban-dem-o-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH 1129/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM
26/2020/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 23/07/2020

Tải về

Thuế, Phí, Lệ phí Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản pháp quy nghi-quyet-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 23/07/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
28/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 23/07/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 23/07/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
30/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác 23/07/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac-Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác
05/2020/TT-BKHĐT Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 30/06/2020

Tải về

Đấu thầu, Giám sát đầu tư Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-052020tt-bkhdt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042017tt-bkhdt-ngay-15-thang-11-nam-2017-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-lua-chon-nha-thau-qua-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
441/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 26/06/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
64/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020 18/06/2020

Tải về

Đầu tư Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2020-LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020
59/2020/QH14 LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020) 17/06/2020

Tải về

Doanh nghiệp Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-doanh-nghiep-nam-2020-LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020)
62/2020/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG 17/06/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG
63/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về công nghiệp an ninh 08/06/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-cong-nghiep-an-ninh-Nghị định quy định về công nghiệp an ninh
393/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 08/06/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
697/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 01/06/2020

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
828/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 27/05/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ban-hanh-moi-sua-doi-bo-sung-bai-bo-huy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 26/05/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết Chính phủ Văn bản hành chính nghi-quyet-so-82nq-cp-nam-2020-ve-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
82/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 26/05/2020

Tải về

Doanh nghiệp Nghị quyết Chính phủ Văn bản hành chính nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
81/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP VỀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÌNH SỰ; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; THỐNG KÊ VÀ 24 ĐỀ MỤC 25/05/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết Chính phủ Văn bản hành chính nghi-quyet-so-81nq-cp-ve-phe-duyet-ket-qua-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-doi-voi-cac-chu-de-bo-tro-tu-phap-hinh-su-ke-toan-kiem-toan-thong-ke-va-24-de-muc-NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP VỀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÌNH SỰ; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; THỐNG KÊ VÀ 24 ĐỀ MỤC
814/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 25/05/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bo-sung-moi-trong-linh-vuc-dau-tu-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
29/2020/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 17/04/2020

Tải về

Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-thuc-hien-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
45/2020/NĐ-CP Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
13/2020/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM 06/04/2020

Tải về

Doanh nghiệp Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-co-che-khuyen-khich-phat-trien-dien-mat-troi-tai-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM
1840-QĐ/TU Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình 30/03/2020

Tải về

Xây dựng Chính quyền điện tử Quyết định Tỉnh ủy Văn bản hành chính quy-dinh-gui-nhan-van-ban-dien-tu-tren-mang-thong-tin-dien-rong-cua-dang-va-tren-mang-internet-trong-cac-co-quan-dang-tinh-ninh-binh-Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình
402/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13/03/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-thau-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
152/QĐ-BKHĐT Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 21/02/2020

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-so-152qd-bkhdt-ngay-21022020-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-con-hieu-luc-va-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
313/QĐ-UBND Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn 20/02/2020

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-quy-hoach-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-va-quy-hoach-phan-khu-ty-le-12000-do-thi-phat-diem-huyen-kim-son-Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn
01/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 01/01/2020

Tải về

Đấu thầu, Giám sát đầu tư Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
13/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh 31/12/2019

Tải về

Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-de-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh-Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
232/QĐ-KHĐT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 25/12/2019

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
594/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/12/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
11/2019/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ 16/12/2019

Tải về

Đấu thầu, Giám sát đầu tư Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-ap-dung-lua-chon-nha-thau-qua-mang-va-quan-ly-su-dung-gia-tri-bao-dam-du-thau-bao-dam-thuc-hien-hop-dong-khong-duoc-hoan-tra-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ
11/2019/TT-BKHĐT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 16/12/2019

Tải về

Đấu thầu, Giám sát đầu tư Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-kiem-soat-thanh-toan-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-tu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
116/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ 06/12/2019

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết Chính phủ Văn bản hành chính nghi-quyet-so-116nq-cp-ve-tiep-tuc-hoan-thien-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
48/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình 06/12/2019

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình
110/NQ-CP Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 02/12/2019

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Nghị quyết Chính phủ Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-cac-quy-hoach-duoc-tich-hop-vao-quy-hoach-cap-quoc-gia-quy-hoach-vung-quy-hoach-tinh-theo-quy-dinh-tai-diem-c-khoan-1-dieu-59-luat-quy-hoach-Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
33/2019/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 22/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM
1831/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21/11/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-to-hop-tac-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
92/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 20/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-hien-ban-thoa-thuan-thuc-day-thuong-mai-song-phuong-giua-chinh-phu-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-chinh-phu-vuong-quoc-campuchia-giai-doan-2019-2020-NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
27/2019/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, KINH DOANH CHUYỂN KHẨU 15/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, KINH DOANH CHUYỂN KHẨU
26/2019/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 14/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-ke-khai-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-san-xuat-ruou-thu-cong-khong-nham-muc-dich-kinh-doanh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH
25/2019/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN 14/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016tt-bct-ngay-03-thang-10-nam-2016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
23/2019/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN 13/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-viec-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-co-xuat-xu-tu-cac-nuoc-asean-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN
22/2019/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHUYỂN KHẨU, KINH DOANH TẠM NHẬP GỖ DÁN VÀO VIỆT NAM ĐỂ TÁI XUẤT SANG HOA KỲ 12/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-kinh-doanh-chuyen-khau-kinh-doanh-tam-nhap-go-dan-vao-viet-nam-de-tai-xuat-sang-hoa-ky-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHUYỂN KHẨU, KINH DOANH TẠM NHẬP GỖ DÁN VÀO VIỆT NAM ĐỂ TÁI XUẤT SANG HOA KỲ
509/BC-KHĐT Báo cáo kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 08/11/2019

Tải về

Quy trình ISO Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính bao-cao-ket-qua-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Báo cáo kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
21/2019/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC 08/11/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean-hong-cong-trung-quoc-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC
188/QĐ-KHĐT Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 01/11/2019

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
38/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 18/10/2019

Tải về

Lĩnh vực khác Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
456/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
47/2019/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 05/08/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
350/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 08/07/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
44/2019/QH14 Luật phòng, chống tác hại của rượu bia 14/06/2019

Tải về

Lĩnh vực khác Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
39/2019/QH14 Luật đầu tư công năm 2019 13/06/2019

Tải về

Đầu tư Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu-cong-nam-2019-Luật đầu tư công năm 2019
317/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 13/06/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-ban-hanh-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-bai-bo-mot-so-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
590/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình 22/05/2019

Tải về

Đầu tư Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-danh-muc-cac-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu-va-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2019-2020-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình
08/2019/TT-BKHĐT Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch 17/05/2019

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-dinh-muc-cho-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
37/2019/NĐ-CP Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach-Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
540/QĐ-UBND Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 06/05/2019

Tải về

Đầu tư Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-danh-muc-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-de-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-nam-2019-Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019
235/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư. 12/04/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư.
144/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018 28/02/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-trong-ky-he-thong-hoa-2017-2018-Quyết định v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018
19/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 19/02/2019

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020
65/KH-KHĐT Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 30/01/2019

Tải về

Quy trình ISO Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
30-CT/TW CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 22/01/2019

Tải về

Lĩnh vực khác Chỉ thị Cơ quan khác Văn bản hành chính chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
54/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình 16/01/2019

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ninh-binh-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
02/2019/TT-BKHĐT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 08/01/2019

Tải về

Doanh nghiệp Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-202015tt-bkhdt-ngay-01-thang-12-nam-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
09/2018/TT-BKHĐT Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 28/12/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-092018tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-632018nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1716/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 25/12/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-nho-quan-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
31/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 12/12/2018

Tải về

Đầu tư Công văn HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019-Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019
25/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 12/12/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Công văn HĐND tỉnh Văn bản pháp quy nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
39/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 12/12/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản pháp quy nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020
05/2018/TT-BKHĐT Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 10/12/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-052018tt-bkhdt-huong-dan-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-doi-voi-goi-thau-duoc-to-chuc-lua-chon-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
04/2018/TT-BKHĐT Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 06/12/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-042018tt-bkhdt-huong-dan-nghi-dinh-572018nd-cp-ve-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1753/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 28/11/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
01/2018/TT-VPCP THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23/11/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
113/2018/TT-BTC Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch 15/11/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-gia-trong-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
1711/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/11/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1487/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 13/11/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-mo-den-nam-2025-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025
1463/QĐ-UBND Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại 08/11/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-bai-bo-mot-so-quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-lien-quan-den-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-cong-nghiep-thuong-mai-Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại
537/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 06/11/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
221/QĐ-KHĐT Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 29/10/2018

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
218/QĐ-KHĐT Quyết định vv ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 22/10/2018

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
03/2018/TT-BKHĐT Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 17/10/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-032018tt-bkhdt-huong-dan-va-ban-hanh-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
144/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 16/10/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-ve-van-tai-da-phuong-thuc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
508/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành của tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/10/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-nganh-cua-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành của tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
142/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 09/10/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
139/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI 08/10/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
1274/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 08/10/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
141/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP 08/10/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP
138/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE 08/10/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-652016nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE
140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội 08/10/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội
1275/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 05/10/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
135/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 04/10/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-462017nd-cp-ngay-21-thang-4-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1253/QĐ-UBND Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 02/10/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-yen-thinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
132/2018/NĐ-CP Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 01/10/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-1322018nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-162016nd-cp-ve-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
479/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình 01/10/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình
1240/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025 28/09/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-kim-son-den-nam-2025-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025
130/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 27/09/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
128/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 24/09/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
127/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC 21/09/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
1397/QĐ-BKHĐT Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21/09/2018

Tải về

Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-huy-cong-khai-linh-vuc-dau-thau-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
120/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 13/09/2018

Tải về

Đầu tư Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-772015nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-so-1362015nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong-va-so-1612016nd-cp-ngay-02-thang-12-nam-2016-cua-chinh-phu-ve-co-che-dac-thu-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung-doi-voi-mot-so-du-an-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2016-2020-NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
85/2018/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 13/09/2018

Tải về

Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-phong-ngua-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
119/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ 12/09/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-so-1192018nd-cp-ngay-1292018-cua-chinh-phu-vv-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
111/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 31/08/2018

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-ngay-thanh-lap-ngay-truyen-thong-ngay-huong-ung-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1124/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 30/08/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
110/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI 29/08/2018

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI
01/KH-BCĐ Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 24/08/2018

Tải về

Quy trình ISO Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính ke-hoach-ve-viec-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-nam-2018-Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018
108/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 23/08/2018

Tải về

Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-782015nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
144/QĐ-KHĐT Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 26/07/2018

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
101/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 20/07/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-so-1012018nd-cp-ngay-2072018-cua-chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-852014nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-mau-huan-chuong-huy-chuong-huy-hieu-ky-niem-chuong-mau-bang-khung-hop-co-cua-cac-hinh-thuc-khen-thuong-va-danh-hieu-thi-dua-quan-ly-cap-phat-cap-doi-cap-lai-thu-hoi-hien-vat-khen-thuong-NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 10/07/2018

Tải về

Văn bản khác HĐND tỉnh Văn bản pháp quy nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
27/2018/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 04/07/2018

Tải về

Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
898/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 27/05/2018

Tải về

Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính quyet-dinh-phe-duyet-phuong-huong-muc-tieu-nhiem-vu-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-giai-doan-2016-2020-QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
14/CT-TTg CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI 25/05/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính chi-thi-ve-viec-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
280/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình 14/05/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình
61/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23/04/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
60/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 18/04/2018

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia-Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
30/2018/TT-BTC Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính 28/03/2018

Tải về

Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy thong-tu-302018tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-752017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-552016tt-btc-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-cua-bo-tai-chinh-Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính
39/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 10/03/2018

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
158/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 13/02/2018

Tải về

Thủ tục hành chính Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
78/KH-KHĐT Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 09/02/2018

Tải về

Quy trình ISO Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2018-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018
11/NQ-CP Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 05/02/2018

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Công văn Chính phủ Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-trien-khai-thi-hanh-luat-quy-hoach-Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
1798/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030 22/12/2017

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-dieu-chinh-chi-tiet-phat-trien-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-2030-Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030
2331/QĐ-BTTTT Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin 14/12/2017

Tải về

Quyết định Cơ quan khác Văn bản pháp quy quyet-dinh-cong-bo-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-hoat-dong-chuyen-giao-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin
21/2017/QH14 Luật Quy hoạch 24/11/2017

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-quy-hoach-Luật Quy hoạch
2730/QĐ-KHĐT Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 07/11/2017

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
04/2017/QH14 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 10/06/2017

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1327/QĐ-KHĐT Quyết định v/v ban hành tài liệu bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 09/06/2017

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-ban-hanh-tai-lieu-bo-sung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định v/v ban hành tài liệu bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
35/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 14/12/2016

Tải về

Thuế, Phí, Lệ phí Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản pháp quy nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2524/QĐ-KHĐT Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 28/10/2016

Tải về

Quy trình ISO Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
45/2016/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 18/10/2016

Tải về

Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
223/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020 21/06/2016

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-cac-khu-rung-dac-dung-tinh-ninh-binh-quan-ly-den-nam-2020-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020
08/2016/TT-BQP Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội 31/01/2016

Tải về

Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-phuc-vu-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội
1496/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 31/12/2015

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
22/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 17/12/2015

Tải về

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-ve-mau-bao-cao-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
20/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 29/11/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
19/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 26/11/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
16/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 17/11/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
118/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 11/11/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
11/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 25/10/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-yeu-cau-doi-voi-chi-dinh-thau-chao-hang-canh-tranh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
10/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 25/10/2015

Tải về

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
96/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 18/10/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
97/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 18/10/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-la-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ma-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
91/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 12/10/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-su-dung-von-tai-san-tai-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP
84/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 29/09/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
83/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 23/09/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
81/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 16/09/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-cong-bo-thong-tin-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
78/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 13/09/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
77/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM 09/09/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM
85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 24/06/2015

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
59/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 17/06/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
05/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 14/06/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-mua-sam-hang-hoa-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 08/05/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
03/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP 04/05/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-xay-lap-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
378/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 24/04/2015

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-vung-ven-bien-kim-son-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
30/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 16/03/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
03/2015/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 08/03/2015

Tải về

Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-so-132010tt-bnv-ngay-30122010-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc-cua-nghi-dinh-so-242010nd-cp-ngay-1532010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
15/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG 13/02/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG
20/2015/NĐ-CP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 12/02/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
17/2015/NĐ-CP Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 12/02/2015

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-tien-luong-tang-them-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-huong-luong-trong-luc-luong-vu-trang-co-he-so-luong-tu-234-tro-xuong-Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
01/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN 12/02/2015

Tải về

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-quan-tam-ho-so-moi-thau-ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
153/KHĐT-TĐ vv hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án dự án đầu tư công 01/02/2015

Tải về

Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính vv-huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-du-an-dau-tu-cong-vv hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án dự án đầu tư công
43/QĐ-BNV Quyết định số 43/QĐ-BNV vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014 21/01/2015

Tải về

Quyết định Cơ quan khác Văn bản pháp quy quyet-dinh-so-43qd-bnv-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014-Quyết định số 43/QĐ-BNV vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014
01/2015/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế 13/01/2015

Tải về

Thông tư Bộ Tư pháp Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-ve-nghiep-vu-thuc-hien-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-to-chuc-phap-che-Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế
05/2015/NĐ-CP vv Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 10/01/2015

Tải về

Chính phủ Văn bản pháp quy vv-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong-vv Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
1776/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 02/12/2014

Tải về

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-bai-bo-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 25/11/2014

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-doanh-nghiep-Luật doanh nghiệp
67/2014/QH13 Luật đầu tư 24/11/2014

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu-Luật đầu tư
66/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 23/11/2014

Tải về

Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cong-nghe-cao-duoc-uu-tien-dau-tu-phat-trien-va-danh-muc-san-pham-cong-nghe-cao-duoc-khuyen-khich-phat-trien-Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
10/2014/TT-TTCP Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 22/11/2014

Tải về

Thông tư Thủ tướng Chính phủ Văn bản pháp quy thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-vi-tri-cong-tac-thanh-tra-cua-cong-chuc-trong-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-phai-dinh-ky-chuyen-doi-Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế 18/11/2014

Tải về

Thông tư Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
1900/QĐ-KHĐT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 25/10/2014

Tải về

Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
674/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 29/08/2014

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-khanh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2025-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
50/2014/QH13 Luật xây dựng 16/06/2014

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-xay-dung-Luật xây dựng
49/2014/QH13 Luật đầu tư công 16/06/2014

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-tu-cong-Luật đầu tư công
Hiến pháp Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 26/11/2013

Tải về

Hiến pháp Quốc hội Văn bản pháp quy hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
43/2013/QH13 Luật đấu thầu 24/11/2013

Tải về

Luật Quốc hội Văn bản pháp quy luat-dau-thau-Luật đấu thầu
18/2013/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 30/07/2013

Tải về

Thông tư Cơ quan khác Văn bản pháp quy thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-dieu-le-sang-kien-duoc-ban-hanh-theo-nghi-dinh-so-132012nd-cp-ngay-02-thang-3-nam-2012-cua-chinh-phu-Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
180/KHĐT-TĐ Hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét quyết định 24/01/2013

Tải về

Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính huong-dan-ap-dung-hinh-thuc-chi-dinh-thau-doi-voi-cac-goi-thau-thuoc-truong-hop-dac-biet-do-thu-tuong-chinh-phu-xem-xet-quyet-dinh-Hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
13/2012/NĐ-CP Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến 29/02/2012

Tải về

Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-ban-hanh-dieu-le-sang-kien-Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến
43/2011/NĐ-CP Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 11/06/2011

Tải về

Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy nghi-dinh-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-trang-thong-tin-dien-tu-hoac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-co-quan-nha-nuoc-Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
105/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình 15/01/2000

Tải về

Quy hoạch, Kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản hành chính nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình