Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 26/05/2024
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
131-QĐ/TW-quy-dinh-so-131-qdtw-nay-27102023-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-trong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan-Quy định số 131-QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Quyết định Cơ quan khác Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
492/UBND-VP7-vv-tang-cuong-cac-giai-phap-nham-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu-V/v tăng cường các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Công văn UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
58/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-dam-bao-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
1201/QĐ-TTg-quyet-dinh-1201qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-evfta-QUYẾT ĐỊNH 1201/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
1129/QĐ-TTg-quyet-dinh-1129qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-de-an-phat-trien-kinh-te-ban-dem-o-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH 1129/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
27/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
28/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
29/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
30/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac-Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

62/2020/QH14-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Nghị định quy định về công nghiệp an ninh

File đính kèm:

Tệp tin 1

63/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-cong-nghiep-an-ninh-Nghị định quy định về công nghiệp an ninh Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
82/NQ-CP-nghi-quyet-so-82nq-cp-nam-2020-ve-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
81/NQ-CP-nghi-quyet-so-81nq-cp-ve-phe-duyet-ket-qua-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-doi-voi-cac-chu-de-bo-tro-tu-phap-hinh-su-ke-toan-kiem-toan-thong-ke-va-24-de-muc-NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP VỀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÌNH SỰ; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; THỐNG KÊ VÀ 24 ĐỀ MỤC Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
29/2020/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
13/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-de-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh-Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
116/NQ-CP-nghi-quyet-so-116nq-cp-ve-tiep-tuc-hoan-thien-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
38/2019/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

File đính kèm:

Tệp tin 1

44/2019/QH14-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
30-CT/TW-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
09/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-092018tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-632018nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
39/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
01/2018/TT-VPCP-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
135/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-462017nd-cp-ngay-21-thang-4-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
479/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
130/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

File đính kèm:

Tệp tin 1

127/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
119/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-so-1192018nd-cp-ngay-1292018-cua-chinh-phu-vv-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
101/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-so-1012018nd-cp-ngay-2072018-cua-chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-852014nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-mau-huan-chuong-huy-chuong-huy-hieu-ky-niem-chuong-mau-bang-khung-hop-co-cua-cac-hinh-thuc-khen-thuong-va-danh-hieu-thi-dua-quan-ly-cap-phat-cap-doi-cap-lai-thu-hoi-hien-vat-khen-thuong-NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
14/CT-TTg-chi-thi-ve-viec-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
280/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
61/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
30/2018/TT-BTC-thong-tu-302018tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-752017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-552016tt-btc-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-cua-bo-tai-chinh-Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1