Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 15/04/2024

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NINH BÌNH (Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình)

 

 1. Chức năng:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình có chức năng giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin kinh tế xã hội phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh; thực hiện tư vấn và cung cấp các dịch vụ có liên quan về đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu; làm đầu mối nhận và trả kết quả, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Bình; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

 1. Nhiệm vụ:
 2. a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin kinh tế xã hội phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, quảng bá về tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chủ trương, chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.
 3. b) Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư; làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình “một cửa liên thông” đối với các dự án ngoài khu công nghiệp về: Cấp đăng ký doanh nghiệp; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 4. c) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp theo quy trình “một cửa liên thông”.
 5. d) Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.
 6. e) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 7. f) Cung cấp các dịch vụ tư vấn như: Lập báo cáo đầu tư; dự án đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; hồ sơ hoàn công; giám sát thi công xây dựng; quản lý dự án xây dựng công trình; lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; khảo sát địa hình; lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp….
 8. g) Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.
 9. Quyền hạn:
 10. a) Căn cứ vào chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 11. b) Quản lý cán bộ, viên chức, lao động và tài sản được giao theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành của Nhà nước.
 12. c) Được ký các hợp đồng dịch vụ, tham dự hoặc liên danh liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị.
 13. d) Được quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
 14. e) Xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của đơn vị.
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1