Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 03/06/2023

Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) đến năm 2030

Thứ sáu, 06/01/2023 Đã xem: 794
Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) đến năm 2030

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 06/01/2023 Đã xem: 734
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 30/12/2022 Đã xem: 826
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 10/05/2022 Đã xem: 1603
Quyết định v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 10/12/2021 Đã xem: 831
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 11/10/2021 Đã xem: 35
Nghị quyết về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 17/05/2021 Đã xem: 2850
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 10/05/2021 Đã xem: 2543
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 06/04/2021 Đã xem: 2248
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 05/04/2021 Đã xem: 2581
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Thứ sáu, 05/02/2021 Đã xem: 2087
Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 24/12/2020 Đã xem: 1696
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 24/12/2020 Đã xem: 2989
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình

Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch KCN Gián Khẩu

Thứ hai, 07/12/2020 Đã xem: 1604
Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Thứ hai, 01/06/2020 Đã xem: 2302
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm

Thứ năm, 20/02/2020 Đã xem: 2379
Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 06/12/2019 Đã xem: 3036
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Thứ ba, 25/12/2018 Đã xem: 1999
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

Thứ ba, 25/12/2018 Đã xem: 2129
Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 16/11/2018 Đã xem: 2530
Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

Thứ ba, 13/11/2018 Đã xem: 3258
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 05/10/2018 Đã xem: 2488
Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 05/10/2018 Đã xem: 2505
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 02/10/2018 Đã xem: 2631
Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 1798
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 1617
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 1621
Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 2082
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 1889
Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 05/01/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thứ sáu, 29/08/2014 Đã xem: 5199
Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 26/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 21/08/2014 Đã xem: 3165
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Ninh Bình.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ tư, 30/07/2014 Đã xem: 3312
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thứ tư, 02/07/2014 Đã xem: 2501
Ngày 27 tháng 6 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 491 /QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Ninh Bình.
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1