Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 26/05/2024
Loại văn bản: Kế hoạch
1142/KH-TBATANM-ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-an-toan-an-ninh-mang-tren-dia-ban-tinh-Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Kế hoạch Cơ quan khác Văn bản hành chính
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

File đính kèm:

Tệp tin 1

64/KH-UBND-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-can-cuoc-Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

File đính kèm:

Tệp tin 1

Tệp tin 2

133/KH-KHĐT-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024-Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính
132/kh/khđt-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2023-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quy trình ISO Văn bản hành chính
100/KH-KHĐT-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính
185/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch Văn bản hành chính
58/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-dam-bao-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
95/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2021-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
19/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 Kế hoạch Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
65/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
01/KH-BCĐ-ke-hoach-ve-viec-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-nam-2018-Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
78/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2018-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1