Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 23/05/2024
Danh mục: Văn bản hành chính
1142/KH-TBATANM-ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-an-toan-an-ninh-mang-tren-dia-ban-tinh-Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Kế hoạch Cơ quan khác Văn bản hành chính
03/HĐPH-STP-vv-to-chuc-pho-bien-luat-dat-dai-nam-2024-va-don-doc-viec-thuc-hien-quyet-dinh-so-977qd-ttg-phe-duyet-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-V/v tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” Văn bản khác Cơ quan khác Văn bản hành chính
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

File đính kèm:

Tệp tin 1

64/KH-UBND-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-can-cuoc-Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
169/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-ban-hanh-chuong-trinh-xuc-tien-dau-tu-tinh-ninh-binh-nam-2024-Quyết định về ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2024 Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
240/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
218/QĐ-TTg-vv-phe-duyet-quy-hoach-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Vv phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính
207/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023-Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023 Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

File đính kèm:

Tệp tin 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TRÊN ỨNG DỤNG VNEID-tai-lieu-huong-dan-su-dung-cac-tien-ich-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-muc-1-2-tren-ung-dung-vneid-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID Văn bản khác Cơ quan khác Văn bản hành chính
133/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-toan-bo-va-het-hieu-luc-mot-phan-nam-2023-Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023 Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

File đính kèm:

Tệp tin 1

Tệp tin 2

133/KH-KHĐT-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024-Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính
131-QĐ/TW-quy-dinh-so-131-qdtw-nay-27102023-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-trong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan-Quy định số 131-QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Quyết định Cơ quan khác Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
41-NQ/TW-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-viet-nam-trong-thoi-ky-moi-Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VIệt Nam trong thời kỳ mới Nghị quyết Cơ quan khác Văn bản hành chính
696/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-khu-do-thi-ninh-khanh-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
822/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-tu-bang-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
729/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
492/UBND-VP7-vv-tang-cuong-cac-giai-phap-nham-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu-V/v tăng cường các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Công văn UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
638/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
1358/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-ban-hanh-bo-cong-cu-danh-gia-doanh-nghiep-nho-va-vua-tiem-nang-tham-gia-chuoi-gia-tri-Quyết định ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính
1303/QĐ-BKHĐT-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính
1303/QĐ-BKHĐT-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản hành chính
23/CT-TTg-chi-thi-23ct-ttg-ngay-0972023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính
471/QĐ-UBND-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
132/kh/khđt-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2023-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quy trình ISO Văn bản hành chính
100/KH-KHĐT-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Văn bản hành chính
100/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-nam-2022-QĐ v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022 Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/CT-TTg-vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính
1236/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-QĐ v/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
185/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch Văn bản hành chính
849/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản hành chính
2244/KHĐT-TĐ-vv-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-va-quyet-dinh-dau-tu-V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư Văn bản khác Văn bản hành chính
767/QĐ-UBND-qd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
752/QĐ-UBND-qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
720/QĐ-UBND-qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-sap-xep-lai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
418/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
58/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-dam-bao-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực Kế hoạch UBND tỉnh Ninh Bình Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
40/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
40/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quy trình ISO Văn bản hành chính
69/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2022-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
254/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
212/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
205/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-bang-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
112/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
32/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
942/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Văn bản hành chính
874/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
284/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
1719/QĐ-TTg-quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 Quyết định Văn bản hành chính
717/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
584/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-bai-bo-huy-bo-huy-cong-khai-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
76/NQ-CP-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2021-2030-Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 Nghị quyết Chính phủ Văn bản hành chính
885/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-bai-bo-huy-bo-huy-cong-khai-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ, huỷ công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
470/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-bai-bo-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
701/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-bai-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
514/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
482/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
344/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-linh-vuc-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
399/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
397/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-kim-son-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
357/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-bai-bo-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-dau-thau-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
95/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2021-Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
59/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-trien-khai-ap-dung-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
229/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-lap-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-2050-Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
900/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
105/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
100/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1516/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-dieu-chinh-noi-dung-quy-hoach-su-dung-dat-cua-do-an-dieu-chinh-mo-rong-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-gian-khau-phan-dien-tich-1621ha-QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
455/BC-KHĐT-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-nam-2020-Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 Công văn Quy trình ISO Văn bản hành chính
171/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015-Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
842/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-dau-thau-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
156/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
1523/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
769/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
697/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-QĐ v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1065/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1327/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-vien-tro-khong-hoan-lai-khong-thuoc-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-cua-co-quan-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1201/QĐ-TTg-quyet-dinh-1201qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-evfta-QUYẾT ĐỊNH 1201/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
1129/QĐ-TTg-quyet-dinh-1129qd-ttg-nam-2020-ve-phe-duyet-de-an-phat-trien-kinh-te-ban-dem-o-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH 1129/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
27/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
28/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020-Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
29/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
30/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac-Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
441/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
393/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
697/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
828/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ban-hanh-moi-sua-doi-bo-sung-bai-bo-huy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
82/NQ-CP-nghi-quyet-so-82nq-cp-nam-2020-ve-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
82/NQ-CP-nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Nghị quyết Doanh nghiệp Văn bản hành chính
81/NQ-CP-nghi-quyet-so-81nq-cp-ve-phe-duyet-ket-qua-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-doi-voi-cac-chu-de-bo-tro-tu-phap-hinh-su-ke-toan-kiem-toan-thong-ke-va-24-de-muc-NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP VỀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÌNH SỰ; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; THỐNG KÊ VÀ 24 ĐỀ MỤC Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
814/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bo-sung-moi-trong-linh-vuc-dau-tu-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1840-QĐ/TU-quy-dinh-gui-nhan-van-ban-dien-tu-tren-mang-thong-tin-dien-rong-cua-dang-va-tren-mang-internet-trong-cac-co-quan-dang-tinh-ninh-binh-Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình Quyết định Xây dựng Chính quyền điện tử Văn bản hành chính
402/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dau-thau-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
152/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-so-152qd-bkhdt-ngay-21022020-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-con-hieu-luc-va-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
313/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-quy-hoach-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-va-quy-hoach-phan-khu-ty-le-12000-do-thi-phat-diem-huyen-kim-son-Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
232/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
594/QĐ-UBND-qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
116/NQ-CP-nghi-quyet-so-116nq-cp-ve-tiep-tuc-hoan-thien-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
48/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
110/NQ-CP-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-cac-quy-hoach-duoc-tich-hop-vao-quy-hoach-cap-quoc-gia-quy-hoach-vung-quy-hoach-tinh-theo-quy-dinh-tai-diem-c-khoan-1-dieu-59-luat-quy-hoach-Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1831/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-to-hop-tac-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
509/BC-KHĐT-bao-cao-ket-qua-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Báo cáo kết quả duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Công văn Quy trình ISO Văn bản hành chính
188/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
456/QĐ-UBND-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
350/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
317/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-ban-hanh-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-bai-bo-mot-so-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
590/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-danh-muc-cac-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu-va-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2019-2020-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình Quyết định Đầu tư Văn bản hành chính
540/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-danh-muc-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-de-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-nam-2019-Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 Quyết định Đầu tư Văn bản hành chính
235/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
144/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-trong-ky-he-thong-hoa-2017-2018-Quyết định v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018 Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
19/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 Kế hoạch Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
65/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2019-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
30-CT/TW-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
54/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ninh-binh-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
31/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019-Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 Công văn Đầu tư Văn bản hành chính
1753/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-linh-vuc-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1711/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1487/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-mo-den-nam-2025-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1463/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-bai-bo-mot-so-quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-lien-quan-den-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-cong-nghiep-thuong-mai-Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
537/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh-Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
221/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
218/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
508/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-nganh-cua-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành của tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
1275/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1253/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-yen-thinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
479/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
1397/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-bai-bohuy-bo-huy-cong-khai-linh-vuc-dau-thau-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Văn bản hành chính
1124/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
01/KH-BCĐ-ke-hoach-ve-viec-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-nam-2018-Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
144/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
898/QĐ-TTg-quyet-dinh-phe-duyet-phuong-huong-muc-tieu-nhiem-vu-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-giai-doan-2016-2020-QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Quyết định Văn bản hành chính
14/CT-TTg-chi-thi-ve-viec-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
280/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
158/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Thủ tục hành chính Văn bản hành chính
78/KH-KHĐT-ke-hoach-duy-tri-cai-tien-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012008-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-nam-2018-Kế hoạch duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 Kế hoạch Quy trình ISO Văn bản hành chính
Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

11/NQ-CP-nghi-quyet-ve-trien-khai-thi-hanh-luat-quy-hoach-Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Công văn Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1798/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-dieu-chinh-chi-tiet-phat-trien-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-2030-Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
2730/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định vv công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
1327/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-ban-hanh-tai-lieu-bo-sung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định v/v ban hành tài liệu bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
2524/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-vv-ban-hanh-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định v/v ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Quy trình ISO Văn bản hành chính
223/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-cac-khu-rung-dac-dung-tinh-ninh-binh-quan-ly-den-nam-2020-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1496/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
378/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-vung-ven-bien-kim-son-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
153/KHĐT-TĐ-vv-huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-du-an-dau-tu-cong-vv hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án dự án đầu tư công Công văn Văn bản hành chính
1900/QĐ-KHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008-Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quyết định Văn bản hành chính
180/KHĐT-TĐ-huong-dan-ap-dung-hinh-thuc-chi-dinh-thau-doi-voi-cac-goi-thau-thuoc-truong-hop-dac-biet-do-thu-tuong-chinh-phu-xem-xet-quyet-dinh-Hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ xem xét quyết định Công văn Văn bản hành chính
105/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1