Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Loại văn bản: Văn bản khác
2244/KHĐT-TĐ-vv-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-va-quyet-dinh-dau-tu-V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư Văn bản khác Văn bản hành chính
19/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình Văn bản khác Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1