Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 26/05/2024
Loại văn bản: Văn bản khác
03/HĐPH-STP-vv-to-chuc-pho-bien-luat-dat-dai-nam-2024-va-don-doc-viec-thuc-hien-quyet-dinh-so-977qd-ttg-phe-duyet-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-V/v tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” Văn bản khác Cơ quan khác Văn bản hành chính
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

File đính kèm:

Tệp tin 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TRÊN ỨNG DỤNG VNEID-tai-lieu-huong-dan-su-dung-cac-tien-ich-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-muc-1-2-tren-ung-dung-vneid-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID Văn bản khác Cơ quan khác Văn bản hành chính
2244/KHĐT-TĐ-vv-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-ve-lap-tham-dinh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-va-quyet-dinh-dau-tu-V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư Văn bản khác Văn bản hành chính
19/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình Văn bản khác Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1