Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023
Loại văn bản: Chỉ thị
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/CT-TTg-vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ Văn bản hành chính
30-CT/TW-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
14/CT-TTg-chi-thi-ve-viec-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI Chỉ thị Lĩnh vực khác Văn bản hành chính
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1