Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Danh mục: Văn bản pháp quy
55/2023/TT-BTC-quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy
50/2023/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-loai-du-an-duoc-ap-dung-co-che-dac-thu-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Văn bản pháp quy
38/2023/NĐ-CP-nghi-dinh-so-382023nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-272022nd-cp-ngay-19-thang-4-nam-2022-cua-chinh-phu-quy-dinh-co-che-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Nghị định Chính phủ Văn bản pháp quy
81/2023/QH15-nghi-quyet-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết Quốc hội Văn bản pháp quy
81/2023/QH15-nghi-quyet-so-812023qh15-cua-quoc-hoi-ve-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nghị quyết Quốc hội Văn bản pháp quy
55/2022/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tactieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết HĐND tỉnh Văn bản pháp quy
02/2022/TT-UBDT-thong-tu-so-022022tt-ubdt-cua-uy-ban-dan-toc-huong-dan-thuc-hien-mot-so-du-an-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
01/2022/TT-UBDT-thong-tu-so-012022tt-ubdt-cua-uy-ban-dan-toc-quy-dinh-quy-trinh-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 01/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
15/2022/TT-BTC-thong-tu-so-152022tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
39/2021/QĐ-TTg-quyet-dinh-so-392021qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-trung-uong-va-ty-le-von-doi-ung-cua-ngan-sach-dia-phuong-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Quyết định Văn bản pháp quy
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

47/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Nghị định về đăng ký doanh nghiệp Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
06/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-2822020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
26/2020/NQ-HĐND-nghi-quyet-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Thuế, Phí, Lệ phí Văn bản pháp quy
05/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-052020tt-bkhdt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042017tt-bkhdt-ngay-15-thang-11-nam-2017-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-lua-chon-nha-thau-qua-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020

File đính kèm:

Tệp tin 1

64/2020/QH14-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2020-LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020)

File đính kèm:

Tệp tin 1

59/2020/QH14-luat-doanh-nghiep-nam-2020-LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020) Luật Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

62/2020/QH14-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Nghị định quy định về công nghiệp an ninh

File đính kèm:

Tệp tin 1

63/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-cong-nghiep-an-ninh-Nghị định quy định về công nghiệp an ninh Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
29/2020/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
45/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Nghị định Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
13/2020/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-co-che-khuyen-khich-phat-trien-dien-mat-troi-tai-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Quyết định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
01/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Nghị định Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
13/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-de-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh-Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-ap-dung-lua-chon-nha-thau-qua-mang-va-quan-ly-su-dung-gia-tri-bao-dam-du-thau-bao-dam-thuc-hien-hop-dong-khong-duoc-hoan-tra-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-kiem-soat-thanh-toan-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-tu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
33/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
92/2019/NĐ-CP-nghi-dinh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-hien-ban-thoa-thuan-thuc-day-thuong-mai-song-phuong-giua-chinh-phu-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-chinh-phu-vuong-quoc-campuchia-giai-doan-2019-2020-NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
27/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, KINH DOANH CHUYỂN KHẨU Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
26/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-ke-khai-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-san-xuat-ruou-thu-cong-khong-nham-muc-dich-kinh-doanh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
25/2019/TT-BCT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016tt-bct-ngay-03-thang-10-nam-2016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
23/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-viec-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-co-xuat-xu-tu-cac-nuoc-asean-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
22/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-kinh-doanh-chuyen-khau-kinh-doanh-tam-nhap-go-dan-vao-viet-nam-de-tai-xuat-sang-hoa-ky-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHUYỂN KHẨU, KINH DOANH TẠM NHẬP GỖ DÁN VÀO VIỆT NAM ĐỂ TÁI XUẤT SANG HOA KỲ Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
21/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean-hong-cong-trung-quoc-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
38/2019/QĐ-UBND-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
47/2019/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

File đính kèm:

Tệp tin 1

44/2019/QH14-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

39/2019/QH14-luat-dau-tu-cong-nam-2019-Luật đầu tư công năm 2019 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

08/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dinh-muc-cho-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

37/2019/NĐ-CP-nghi-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach-Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Nghị định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
02/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-202015tt-bkhdt-ngay-01-thang-12-nam-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
09/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-092018tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-632018nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
1716/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-nho-quan-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

25/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 Công văn Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
39/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 Nghị quyết Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
05/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-052018tt-bkhdt-huong-dan-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-doi-voi-goi-thau-duoc-to-chuc-lua-chon-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
04/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-042018tt-bkhdt-huong-dan-nghi-dinh-572018nd-cp-ve-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
01/2018/TT-VPCP-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

113/2018/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-ve-gia-trong-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
03/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-032018tt-bkhdt-huong-dan-va-ban-hanh-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
144/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-ve-van-tai-da-phuong-thuc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
142/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

File đính kèm:

Tệp tin 1

139/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
1274/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
141/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
138/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-652016nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
140/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
135/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-462017nd-cp-ngay-21-thang-4-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-va-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2017/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
132/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-1322018nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-162016nd-cp-ve-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-va-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoai-Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Nghị định Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
1240/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-kim-son-den-nam-2025-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
130/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
128/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

File đính kèm:

Tệp tin 1

127/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
120/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-772015nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-so-1362015nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong-va-so-1612016nd-cp-ngay-02-thang-12-nam-2016-cua-chinh-phu-ve-co-che-dac-thu-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung-doi-voi-mot-so-du-an-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2016-2020-NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Nghị định Đầu tư Văn bản pháp quy
85/2018/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-phong-ngua-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Thông tư Văn bản pháp quy
119/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-so-1192018nd-cp-ngay-1292018-cua-chinh-phu-vv-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 CỦA CHÍNH PHỦ V/V QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
111/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-ngay-thanh-lap-ngay-truyen-thong-ngay-huong-ung-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI

File đính kèm:

Tệp tin 1

110/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI Nghị định Văn bản pháp quy
108/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-782015nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
101/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-so-1012018nd-cp-ngay-2072018-cua-chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-852014nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-mau-huan-chuong-huy-chuong-huy-hieu-ky-niem-chuong-mau-bang-khung-hop-co-cua-cac-hinh-thuc-khen-thuong-va-danh-hieu-thi-dua-quan-ly-cap-phat-cap-doi-cap-lai-thu-hoi-hien-vat-khen-thuong-NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
19/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình Văn bản khác Văn bản pháp quy
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

File đính kèm:

Tệp tin 1

27/2018/QĐ-TTg-quyet-dinh-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM Quyết định Văn bản pháp quy
61/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Nghị định Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
60/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia-Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia Nghị định Văn bản pháp quy
30/2018/TT-BTC-thong-tu-302018tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-752017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-552016tt-btc-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-cua-bo-tai-chinh-Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
39/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định Văn bản pháp quy
2331/QĐ-BTTTT-quyet-dinh-cong-bo-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-hoat-dong-chuyen-giao-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-Quyết định công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin Quyết định Văn bản pháp quy
Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

21/2017/QH14-luat-quy-hoach-Luật Quy hoạch Luật Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

File đính kèm:

Tệp tin 1

04/2017/QH14-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Luật Văn bản pháp quy
35/2016/NQ-HĐND-nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Thuế, Phí, Lệ phí Văn bản pháp quy
45/2016/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-viec-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH Quyết định Văn bản pháp quy
08/2016/TT-BQP-thong-tu-quy-dinh-ve-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-phuc-vu-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội Thông tư Văn bản pháp quy
Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

File đính kèm:

Tệp tin 1

22/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-ve-mau-bao-cao-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

20/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Văn bản pháp quy
19/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU Thông tư Văn bản pháp quy
16/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Thông tư Văn bản pháp quy
118/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Nghị định Văn bản pháp quy
11/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-yeu-cau-doi-voi-chi-dinh-thau-chao-hang-canh-tranh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Thông tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

File đính kèm:

Tệp tin 1

10/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

96/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Nghị định Văn bản pháp quy
97/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-doanh-nghiep-la-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-ma-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ Nghị định Văn bản pháp quy
91/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-su-dung-von-tai-san-tai-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

File đính kèm:

Tệp tin 1

84/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

File đính kèm:

Tệp tin 1

83/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

File đính kèm:

Tệp tin 1

81/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-cong-bo-thong-tin-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

78/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Nghị định Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM

File đính kèm:

Tệp tin 1

77/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-NGHỊ ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM Nghị định Văn bản pháp quy
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

File đính kèm:

Tệp tin 1

85/2015/QH13-luat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Luật Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

59/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Nghị định Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

File đính kèm:

Tệp tin 1

05/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-mua-sam-hang-hoa-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Thông tư Văn bản pháp quy
Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm:

Tệp tin 1

56/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Nghị định Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

File đính kèm:

Tệp tin 1

03/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-xay-lap-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP Thông tư Văn bản pháp quy
30/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Nghị định Văn bản pháp quy
03/2015/TT-BNV-thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-so-132010tt-bnv-ngay-30122010-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc-cua-nghi-dinh-so-242010nd-cp-ngay-1532010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Thông tư Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

15/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG Nghị định Văn bản pháp quy
20/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nghị định Văn bản pháp quy
17/2015/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-tien-luong-tang-them-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-huong-luong-trong-luc-luong-vu-trang-co-he-so-luong-tu-234-tro-xuong-Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống Nghị định Văn bản pháp quy
01/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-quan-tam-ho-so-moi-thau-ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Thông tư Văn bản pháp quy
43/QĐ-BNV-quyet-dinh-so-43qd-bnv-vv-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014-Quyết định số 43/QĐ-BNV vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014 Quyết định Văn bản pháp quy
01/2015/TT-BTP-thong-tu-huong-dan-ve-nghiep-vu-thuc-hien-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-to-chuc-phap-che-Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế Thông tư Văn bản pháp quy
05/2015/NĐ-CP-vv-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong-vv Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Văn bản pháp quy
1776/QĐ-BKHĐT-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-bai-bo-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản pháp quy
Luật doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

68/2014/QH13-luat-doanh-nghiep-Luật doanh nghiệp Luật Văn bản pháp quy
Luật đầu tư

File đính kèm:

Tệp tin 1

67/2014/QH13-luat-dau-tu-Luật đầu tư Luật Văn bản pháp quy
66/2014/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cong-nghe-cao-duoc-uu-tien-dau-tu-phat-trien-va-danh-muc-san-pham-cong-nghe-cao-duoc-khuyen-khich-phat-trien-Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Quyết định Văn bản pháp quy
10/2014/TT-TTCP-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-vi-tri-cong-tac-thanh-tra-cua-cong-chuc-trong-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-phai-dinh-ky-chuyen-doi-Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi Thông tư Văn bản pháp quy
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

File đính kèm:

Tệp tin 1

108/2014/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-Nghị định về chính sách tinh giản biên chế Thông tư Văn bản pháp quy
674/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-khanh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2025-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Luật xây dựng

File đính kèm:

Tệp tin 1

50/2014/QH13-luat-xay-dung-Luật xây dựng Luật Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công

File đính kèm:

Tệp tin 1

49/2014/QH13-luat-dau-tu-cong-Luật đầu tư công Luật Văn bản pháp quy
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

File đính kèm:

Tệp tin 1

Hiến pháp-hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp Văn bản pháp quy
Luật đấu thầu

File đính kèm:

Tệp tin 1

43/2013/QH13-luat-dau-thau-Luật đấu thầu Luật Văn bản pháp quy
18/2013/TT-BKHCN-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-dieu-le-sang-kien-duoc-ban-hanh-theo-nghi-dinh-so-132012nd-cp-ngay-02-thang-3-nam-2012-cua-chinh-phu-Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Thông tư Văn bản pháp quy
Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến

File đính kèm:

Tệp tin 1

13/2012/NĐ-CP-nghi-dinh-ban-hanh-dieu-le-sang-kien-Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến Văn bản pháp quy
43/2011/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-trang-thong-tin-dien-tu-hoac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-co-quan-nha-nuoc-Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nghị định Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1