Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Lĩnh vực: Đầu tư
LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020

File đính kèm:

Tệp tin 1

64/2020/QH14-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2020-LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

39/2019/QH14-luat-dau-tu-cong-nam-2019-Luật đầu tư công năm 2019 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
590/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-danh-muc-cac-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu-va-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2019-2020-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình Quyết định Đầu tư Văn bản hành chính
540/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-danh-muc-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-de-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-nam-2019-Quyết định v/v danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 Quyết định Đầu tư Văn bản hành chính
31/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019-Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 Công văn Đầu tư Văn bản hành chính
120/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-772015nd-cp-ngay-10-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-so-1362015nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong-va-so-1612016nd-cp-ngay-02-thang-12-nam-2016-cua-chinh-phu-ve-co-che-dac-thu-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung-doi-voi-mot-so-du-an-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2016-2020-NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG VÀ SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Nghị định Đầu tư Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1