Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Loại văn bản: Thông tư
55/2023/TT-BTC-quy-dinh-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Thông tư Bộ Tài chính Văn bản pháp quy
02/2022/TT-UBDT-thong-tu-so-022022tt-ubdt-cua-uy-ban-dan-toc-huong-dan-thuc-hien-mot-so-du-an-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
01/2022/TT-UBDT-thong-tu-so-012022tt-ubdt-cua-uy-ban-dan-toc-quy-dinh-quy-trinh-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 01/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
15/2022/TT-BTC-thong-tu-so-152022tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2030-giai-doan-i-tu-nam-2021-den-nam-2025-Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Thông tư Văn bản pháp quy
Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
06/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-2822020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
05/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-052020tt-bkhdt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042017tt-bkhdt-ngay-15-thang-11-nam-2017-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-lua-chon-nha-thau-qua-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
29/2020/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
13/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-de-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh-Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-ap-dung-lua-chon-nha-thau-qua-mang-va-quan-ly-su-dung-gia-tri-bao-dam-du-thau-bao-dam-thuc-hien-hop-dong-khong-duoc-hoan-tra-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-kiem-soat-thanh-toan-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-tu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
33/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
27/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, KINH DOANH CHUYỂN KHẨU Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
26/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-ke-khai-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-san-xuat-ruou-thu-cong-khong-nham-muc-dich-kinh-doanh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
25/2019/TT-BCT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016tt-bct-ngay-03-thang-10-nam-2016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
23/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-viec-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-co-xuat-xu-tu-cac-nuoc-asean-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
22/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-kinh-doanh-chuyen-khau-kinh-doanh-tam-nhap-go-dan-vao-viet-nam-de-tai-xuat-sang-hoa-ky-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHUYỂN KHẨU, KINH DOANH TẠM NHẬP GỖ DÁN VÀO VIỆT NAM ĐỂ TÁI XUẤT SANG HOA KỲ Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
21/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean-hong-cong-trung-quoc-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
47/2019/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

08/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dinh-muc-cho-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
02/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-202015tt-bkhdt-ngay-01-thang-12-nam-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
09/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-092018tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-632018nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
05/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-052018tt-bkhdt-huong-dan-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-doi-voi-goi-thau-duoc-to-chuc-lua-chon-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
04/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-042018tt-bkhdt-huong-dan-nghi-dinh-572018nd-cp-ve-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
01/2018/TT-VPCP-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-dinh-so-612018nd-cp-ngay-23-thang-4-nam-2018-cua-chinh-phu-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

113/2018/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-ve-gia-trong-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
03/2018/TT-BKHĐT-thong-tu-032018tt-bkhdt-huong-dan-va-ban-hanh-mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-do-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ban-hanh-Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư Thủ tục hành chính Văn bản pháp quy
85/2018/TT-BTC-thong-tu-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-phong-ngua-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Thông tư Văn bản pháp quy
30/2018/TT-BTC-thong-tu-302018tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-752017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-552016tt-btc-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-cua-bo-tai-chinh-Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
08/2016/TT-BQP-thong-tu-quy-dinh-ve-cung-cap-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-phuc-vu-cac-co-quan-dang-nha-nuoc-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội Thông tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

File đính kèm:

Tệp tin 1

20/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Văn bản pháp quy
19/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU Thông tư Văn bản pháp quy
16/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Thông tư Văn bản pháp quy
11/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-yeu-cau-doi-voi-chi-dinh-thau-chao-hang-canh-tranh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Thông tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

File đính kèm:

Tệp tin 1

05/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-mua-sam-hang-hoa-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Thông tư Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

File đính kèm:

Tệp tin 1

03/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-xay-lap-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP Thông tư Văn bản pháp quy
03/2015/TT-BNV-thong-tu-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-so-132010tt-bnv-ngay-30122010-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc-cua-nghi-dinh-so-242010nd-cp-ngay-1532010-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Thông tư Văn bản pháp quy
01/2015/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-quan-tam-ho-so-moi-thau-ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Thông tư Văn bản pháp quy
01/2015/TT-BTP-thong-tu-huong-dan-ve-nghiep-vu-thuc-hien-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-to-chuc-phap-che-Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức Pháp chế Thông tư Văn bản pháp quy
10/2014/TT-TTCP-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-vi-tri-cong-tac-thanh-tra-cua-cong-chuc-trong-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-phai-dinh-ky-chuyen-doi-Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi Thông tư Văn bản pháp quy
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

File đính kèm:

Tệp tin 1

108/2014/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-Nghị định về chính sách tinh giản biên chế Thông tư Văn bản pháp quy
18/2013/TT-BKHCN-thong-tu-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-cua-dieu-le-sang-kien-duoc-ban-hanh-theo-nghi-dinh-so-132012nd-cp-ngay-02-thang-3-nam-2012-cua-chinh-phu-Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Thông tư Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1