Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

47/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-doanh-nghiep-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

01/2021/NĐ-CP-nghi-dinh-ve-dang-ky-doanh-nghiep-Nghị định về đăng ký doanh nghiệp Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020)

File đính kèm:

Tệp tin 1

59/2020/QH14-luat-doanh-nghiep-nam-2020-LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020) Luật Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
82/NQ-CP-nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-chi-thi-so-30-cttw-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-va-trach-nhiem-quan-ly-cua-nha-nuoc-doi-voi-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-tieu-dung-Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Nghị quyết Doanh nghiệp Văn bản hành chính
13/2020/QĐ-TTg-quyet-dinh-ve-co-che-khuyen-khich-phat-trien-dien-mat-troi-tai-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Quyết định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
33/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-he-thong-tieu-chi-cua-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
92/2019/NĐ-CP-nghi-dinh-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-hien-ban-thoa-thuan-thuc-day-thuong-mai-song-phuong-giua-chinh-phu-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-chinh-phu-vuong-quoc-campuchia-giai-doan-2019-2020-NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
27/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, KINH DOANH CHUYỂN KHẨU Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
26/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-bieu-mau-ke-khai-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-san-xuat-ruou-thu-cong-khong-nham-muc-dich-kinh-doanh-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
25/2019/TT-BCT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016tt-bct-ngay-03-thang-10-nam-2016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
23/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-viec-khong-ap-dung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-co-xuat-xu-tu-cac-nuoc-asean-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
22/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-ve-viec-tam-ngung-kinh-doanh-chuyen-khau-kinh-doanh-tam-nhap-go-dan-vao-viet-nam-de-tai-xuat-sang-hoa-ky-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHUYỂN KHẨU, KINH DOANH TẠM NHẬP GỖ DÁN VÀO VIỆT NAM ĐỂ TÁI XUẤT SANG HOA KỲ Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
21/2019/TT-BCT-thong-tu-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean-hong-cong-trung-quoc-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
47/2019/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
02/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-202015tt-bkhdt-ngay-01-thang-12-nam-2015-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep-THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
144/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-ve-van-tai-da-phuong-thuc-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
142/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

File đính kèm:

Tệp tin 1

139/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
141/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
138/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-nghi-dinh-so-652016nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-va-dich-vu-sat-hach-lai-xe-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
140/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và Xã hội Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
128/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
108/2018/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-782015nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Nghị định Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1