Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 22/05/2024
Lĩnh vực: Quy hoạch, Kế hoạch
696/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-khu-do-thi-ninh-khanh-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình Quyết định UBND tỉnh Ninh Bình Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
418/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-QĐ v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
514/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
482/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-nho-quan-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
399/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
397/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-kim-son-den-nam-2030-va-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
229/QĐ-UBND-quyet-dinh-phe-duyet-do-an-lap-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-2050-Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
105/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
100/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1516/QĐ-UBND-qd-vv-phe-duyet-dieu-chinh-noi-dung-quy-hoach-su-dung-dat-cua-do-an-dieu-chinh-mo-rong-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-gian-khau-phan-dien-tich-1621ha-QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1065/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
697/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
313/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-quy-hoach-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-va-quy-hoach-phan-khu-ty-le-12000-do-thi-phat-diem-huyen-kim-son-Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
48/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
110/NQ-CP-nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-cac-quy-hoach-duoc-tich-hop-vao-quy-hoach-cap-quoc-gia-quy-hoach-vung-quy-hoach-tinh-theo-quy-dinh-tai-diem-c-khoan-1-dieu-59-luat-quy-hoach-Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

08/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-ve-dinh-muc-cho-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

37/2019/NĐ-CP-nghi-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach-Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Nghị định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
19/KH-UBND-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020 Kế hoạch Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1716/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-nho-quan-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

25/2018/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 Công văn Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

113/2018/TT-BTC-thong-tu-quy-dinh-ve-gia-trong-hoat-dong-quy-hoach-Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch Thông tư Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
1487/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-mo-den-nam-2025-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1463/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-bai-bo-mot-so-quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-lien-quan-den-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-cong-nghiep-thuong-mai-Quyết định v.v bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1274/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
1275/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1253/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-yen-thinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1240/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-kim-son-den-nam-2025-Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
1124/QĐ-UBND-quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

11/NQ-CP-nghi-quyet-ve-trien-khai-thi-hanh-luat-quy-hoach-Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Công văn Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1798/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-dieu-chinh-chi-tiet-phat-trien-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-2030-Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

21/2017/QH14-luat-quy-hoach-Luật Quy hoạch Luật Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
223/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-cac-khu-rung-dac-dung-tinh-ninh-binh-quan-ly-den-nam-2020-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh ninh bình quản lý đến năm 2020 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
1496/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
378/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-vung-ven-bien-kim-son-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển kim sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
674/QĐ-UBND-quyet-dinh-vv-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-yen-khanh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2025-Quyết định vv phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện yên khánh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Quyết định Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
105/NQ-HĐND-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh-Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình Nghị quyết Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản hành chính
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1