Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Lĩnh vực: Đấu thầu, Giám sát đầu tư
06/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-2822020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
05/2020/TT-BKHĐT-thong-tu-052020tt-bkhdt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042017tt-bkhdt-ngay-15-thang-11-nam-2017-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-lua-chon-nha-thau-qua-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
01/2020/NĐ-CP-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Nghị định Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-lo-trinh-ap-dung-lua-chon-nha-thau-qua-mang-va-quan-ly-su-dung-gia-tri-bao-dam-du-thau-bao-dam-thuc-hien-hop-dong-khong-duoc-hoan-tra-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
11/2019/TT-BKHĐT-thong-tu-huong-dan-kiem-soat-thanh-toan-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-tu-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thông tư Đấu thầu, Giám sát đầu tư Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1