Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Thông báo về việc sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ KH&ĐT

Thứ tư, 19/05/2021 Đã xem: 3261
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

  Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Nội dung các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có sự thay đổi so với nội dung tương ứng của các văn bản được thay thế và được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 01/5/2021.

  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành Bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo những thay đổi tại phụ lục kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh mới thay thế bộ thủ tục đang được áp dụng và phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

  Trong quá trình chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục sử dụng Bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/9/2020, trong đó, riêng mục “Biểu mẫu đính kèm” thì sử dụng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Có văn bản gửi kèm)

  Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

  1. Đường link tải Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày  16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  2. Đường link tải Văn bản số 978/KHĐT-ĐKKD ngày 19/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình về việc sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1