Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 31/08/2022 Đã xem: 2007

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lên trang thông tin điện tử để xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và cộng đồng người dân theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ (Hồ sơ gồm: Báo cáo quy hoạch; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch).

Mọi ý kiến đóng góp vào dự thảo đề nghị gửi trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: số 08, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình), đồng thời gửi về địa chỉ email: phongtonghopkhdtnb@gmail.com  trước ngày 25/9/2022 để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Kích vào đây để tải tài liệu 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1