Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

Thứ hai, 29/04/2019 Đã xem: 2574
 • Đánh giá cho bài viết:
 • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

    Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” với các nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

    - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành luật pháp; góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

    - Thông qua kết quả Cuộc thi, góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

 1. Yêu cầu

    - Tổ chức cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và thu hút được sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.

    - Xác định trách nhiệm, phân công công việc rõ ràng, cụ thể trong công tác phối hợp tổ chức cuộc thi, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

 1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
 2. Đối tượng tham gia dự thi

     Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. (Thành viên Ban Giám khảo và Tổ thư ký không thuộc đối tượng dự thi).

 1. Hình thức dự thi:

    - Bài dự thi sử dụng hình thức đánh máy bằng chữ Tiếng Việt (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14) trên khổ giấy A4, gửi bản mềm về Tổ thư ký thông qua email: skhdtninhbinh@gmail.com.

 1. Nội dung thi:

    - Nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

     - Cuộc thi được triển khai, tổ chức từ tháng 4/2019 đến hết 15/6/2019.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký

    - Giám đốc Sở ra quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký.

     - Ban Giám khảo và Tổ thư ký thực hiện việc tổng hợp bài dự thi, chấm bài dự thi, báo cáo kết quả triển khai và giúp Lãnh đạo Sở lựa chọn bài thi có chất lượng cao để tham dự thi cấp tỉnh.

 1. Truyền thông về cuộc thi

     - Tuyên truyền cổ động về cuộc thi thông qua cuộc họp giao ban tháng, tuyên truyền bằng khẩu hiệu trên bảng thông tin điện tử của Sở.

    - Thời gian thực hiện: Từ khi phát động cuộc thi đến khi kết thúc cuộc thi.

 1. Phòng Pháp chế

    - Tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký.

     - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Tư pháp theo quy định.

 1. Các phòng, đơn vị

     Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, trưởng các đoàn thể chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

 1. Kinh phí thực hiện

    Kinh phí chi giải thưởng được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có)./.

Link tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1