Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 14/07/2024

Ninh bình: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Thứ sáu, 19/01/2024 Đã xem: 443
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Theo đó, để việc tiếp nhận, giải quyết và đồng bộ hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng quy đinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 705/UBND-VP7 ngày 14/12/2023 về rà soát, xử lý các hồ sơ quá hạn nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm tiếp nhận hoặc không đồng bộ được kết quả lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ngay việc cập nhật đầy đủ, chính xác danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tương thích với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả cập nhật tại cơ quan, đơn vị mình. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục các lỗi kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ 100% hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đa dạng các hình thức thanh toán trực tuyến phục vụ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và hoàn thành chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến được giao; khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo danh mục được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 29/9/2023, đồng thời thực hiện đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ trên. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm muộn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp, nhất là các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nhập đầy đủ, chính xác các trường thông tin trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến.

Cổng TTĐT tỉnh

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1