Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 13/07/2024

Khẩn trương giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Thứ sáu, 26/01/2024 Đã xem: 619
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; ngày 23/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 14/UBND-VP2 yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố xác định nhiệm vụ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm và ưu tiên trong công tác chỉ đạo, điều hành hằng tháng, trong đó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Đối với Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023: Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 511/TB-VPCP ngày 08 tháng 12 năm 2023, Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2023, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; nhất là công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán khối lượng hoàn thành của các dự án; quyết tâm đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương năm 2024 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (tại Quyết định số 882/QĐUBND ngày 11 tháng 12 năm 2023, Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 và các quyết định phân bổ, giao chi tiết vốn đầu tư công khác); đặc biệt là các dự án trọng tâm, quan trọng của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được giao theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu; chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ hoàn thực hiện các thủ tục, thi công các dự án (bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng) và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 được giao; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc giải ngân; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Nguồn: ninhbinh.gov.vn

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1