Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023

UBND tỉnh chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025)

Thứ hai, 30/08/2021 Đã xem: 1988

Ngày 27/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Chỉ thị nêu rõ: Trong giai đoạn 2016-2020, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI; qua đó đã góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, chung sức vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an sinh xã hội, nâng cao đời sống và bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tăng cường an ninh - quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn tiếp theo.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực vẫn đang tiếp tục có nhiều biến động; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch COVID-19. Kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa, nhất là sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, nhu cầu và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, thu nhập và đời sống cho nhân dân. Để phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh cùng chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức; làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

2. Thi đua thực hiện hiệu quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết và trước hết. Triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ, không lơ là chủ quan, mất cảnh giác và chủ động, bình tĩnh, tự giác cùng phòng, chống dịch bệnh. Tập trung mọi nguồn lực, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; đảm bảo phương châm “5K + vắc xin” và “4 tại chỗ”; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, xây dựng tốt các kịch bản, phương án dập dịch triệt để bên trong; tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch; thần tốc xét nghiệm và tiêm vắc xin cho nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp khai thác, đưa thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, 3 chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt.

3. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của tỉnh, của ngành, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh, tập trung làm tốt 03 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách và để phát động các phong trào thi đua phong phú, hấp dẫn, dễ thực hiện.

4. Tập trung, bám sát chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh để phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 25.500 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 19.000 tỷ đồng trở lên, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến cuối nhiệm kỳ đạt 160 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.200 triệu USD, số lượt khách du lịch 8-9 triệu lượt, doanh thu du lịch 8.000 tỷ đồng, số lao động được tạo việc làm 97.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 70-72%, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 95%; trở thành tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024, phấn đấu đến năm 2025 có tổng số 25% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Triển khai thực hiện Phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử tỉnh nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến trình 4 chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phấn đấu đạt các mục tiêu sau: 100% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4, được thực hiện truy cập trên nhiều phương tiện, thiết bị khác nhau; 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện, 60% hồ sơ công việc cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 80% dữ liệu quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước được số hóa, lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hơp dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác hiệu quả; kinh tế số của tỉnh chiếm 20% GRDP của tỉnh, phấn đấu để tỉnh Ninh Bình nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước.

6. Tiếp tục thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ, gắn với khơi dậy khát vọng phát triển, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt việc quản lý các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ; ưu tiên phát triển, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học tạo giống cây, con có năng suất, chất lượng, lưu giữ và khai thác nguồn gen quý hiếm, tăng cường ứng dụng công nghệ xử lý môi trường, công nghệ chế biến và bảo quản các sản phẩm nông sản; tăng cường hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

7. Thi đua xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư; nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng, chú trọng phát triển thể thao thành tích cao. Tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; chú trọng phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất đạo đức gắn với nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý các cấp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa gắn với xã hội hóa. Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh các tuyến, nhất là tuyến cơ sở. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao chất lượng chăm sóc người có công với cách mạng; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, nâng dần mức trợ cấp 5 thường xuyên, hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững.

8. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tỉnh Ninh Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả Đề án diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, nhất là an ninh mạng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

9. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, đổi mới sáng tạo; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu năm 2021 chỉ số PCI Ninh Bình nằm trong top 35 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất của cả nước và đến năm 2025 đưa thứ hạng chỉ số PCI Ninh Bình nằm trong top 20 tỉnh, thành phố cao nhất của cả nước; nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

10. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng thành tích, kịp thời, công khai, minh bạch, khen thưởng phải thực sự trở thành động lực, có tác 6 dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch, lộ trình cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiên trong từng năm và cả giai đoạn, đảm bảo thực hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

11. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, chất lượng hoạt động của các Khối thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

12. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Chi tiết cụ thể xem tại Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1