Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 03/06/2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Thứ hai, 17/04/2023 Đã xem: 58

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023

Trong quý I/2023, Sở đã tiếp nhận và xử lý 3996 văn bản đến (tăng 27,99% so với cùng kỳ năm 2022), ban hành 1090 văn bản đi (tăng 32,66% so với cùng kỳ năm 2022); Đối với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 143 nhiệm vụ, trong đó:

+ 32 nhiệm vụ từ các kỳ báo cáo trước (đã xử lý 30 nhiệm vụ; còn 02 nhiệm vụ trong hạn xử lý);

+ 111 nhiệm vụ được giao trong kỳ báo cáo (đã xử lý 89 nhiệm vụ; còn 22 nhiệm vụ trong hạn xử lý);

+ Trong kỳ báo cáo phát sinh 11 nhiệm vụ đột xuất có hạn xử lý trong vòng 04 ngày trở xuống và không có nhiệm vụ quá hạn xử lý.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành trong quý I năm 2023 cụ thể như sau:

(1) Về việc lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Chuẩn bị, tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược; Hội nghị Thẩm định quy hoạch tỉnh Ninh Bình (ngày 06/4/2023 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư) (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(2) Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình theo Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Chính phủ (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(3) Xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng và tài liệu xúc tiến đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh;

(4) Xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở tại các kỳ họp HĐND trong quý I/2023;

(5) Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028;

6) Cung cấp tài liệu và báo cáo phục vụ công tác thanh tra của Đoàn Thanh tra Chính phủ;

(7) Tổ chức thành công chương trình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình với các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

(8) Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, kiểm tra động viên sản xuất đầu Xuân Quý Mão năm 2023, qua đó trực tiếp nắm bắt những thuận lợi, khó khăn cần tháo gỡ và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển sản xuất kinh doanh.

(9) Ban xúc tiến đầu tư của tỉnh tổ chức tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tiếp cận làm việc để thu hút một số dự án, lĩnh vực, khu vực quan trọng, có tính chiến lược theo định hướng thu hút đầu tư đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất.

II. Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

II.1. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

(1) Đôn đốc đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Ninh Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh (ĐMC) để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định (đơn vị chủ trì: phòng Tổng hợp).

(2) Xây dựng báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đơn vị chủ trì: phòng Tổng hợp).

(3) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; dự thảo Khung hướng dẫn kế hoạch hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2024.  Xây dựng dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (đơn vị chủ trì: phòng Tổng hợp).

(4) Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới, chuẩn bị đầu tư trong năm 2023 (đơn vị chủ trì: phòng Tổng hợp; phòng Thẩm định).

(5) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát các dự án đầu tư công kéo dài còn lại, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh để tiếp tục thực hiện, thanh quyết toán các dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất (đơn vị chủ trì: phòng Thẩm định).

(6) Rà soát tiến độ các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, thu hồi đất của các dự án sử dụng đất kém hiệu quả, chậm tiến độ và không có khả năng hoàn thành (đơn vị chủ trì: phòng Thanh tra, các phòng chuyên môn).

(7) Đôn đốc nhà đầu tưkhẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm thu hút một số dự án, lĩnh vực, khu vực quan trọng, có tính chiến lược theo định hướng thu hút đầu tư đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất như: phát triển, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp,... (đơn vị chủ trì: Trung tâm; các phòng chuyên môn).

(8) Xây dựng dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 PCI; Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023 PGI (đơn vị chủ trì: phòng Văn xã).

(9) Tổ chức thực hiện kế hoạch nghỉ dưỡng sức năm 2023 cho công chức, viên chức, người lao động đảm bảo an toàn, tiết kiệm (đơn vị chủ trì: Văn phòng; Công đoàn cơ quan).

II.2. Các nhiệm vụ công tác khác (ngoài nhiệm vụ trọng tâm ở trên)

Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên quán triệt công chức, viên chức và người lao động chấp ngành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng tính chủ động, năng động và chất lượng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khi xử lý các nhiệm vụ phức tạp phải báo cáo Giám đốc Sở trước khi triển khai thực hiện. Chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất báo cáo những công việc cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo chất lượng tham mưu công việc cho Lãnh đạo sở đáp ứng thời gian, tiến độ theo yêu cầu./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1