Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 21/05/2024

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 Đã xem: 1324
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

Ngày 29/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách điều hành phát triển kinh tế xã hội; Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

3. Thực hiện nghiệp vụ về đăng ký và quản lý doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp việc của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

4. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác đầu tư công. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong giai đoạn 2021-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến chỉ đạo. Triển khai thực hiện công tác phân bổ, giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng quy định.

5. Tăng cường quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án của nhà đầu tư, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư; Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các nhà đầu tư, đảm bảo dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương đầu tư và phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

6. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình (DDCI), qua đó tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, sử dụng nhiều lao động.

7. Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương; Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của  công chức, viên chức thuộc Sở; phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với bảo đảm an toàn và an ninh mạng;  Thường xuyên rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện; Tăng cường tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nộp hồ giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình và Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

8. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trách nhiệm thi hành công vụ và công tác phòng chống tham nhũng tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

9. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; giữa các Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. Chủ động chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ trong xử lý công việc đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tăng cường công tác giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị khác, nhất là các đơn vị thường xuyên phối hợp công tác như: cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố,…

10. Thực hiện đầy đủ các báo cáo, nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1