Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Ninh Bình xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 15/04/2022 Đã xem: 1439
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh  ban hành Văn bản số 24/UBND-PVHCC về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, kịp thời bổ sung, cập nhật, đồng bộ các nội dung của Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh với: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đối số và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022; kiểm tra, đánh giá, báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Chiến lược của tỉnh Ninh Bình về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, có giải pháp ưu tiên chi cho chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình và Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1