Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Danh mục một số văn bản mới ban hành và văn bản hết hiệu lực thuộc lĩnh vực của Sở tháng 4, 5/2017

Thứ hai, 12/06/2017 Đã xem: 10269

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2017
TT Tên loại Số Ký hiệu Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung Ngày tháng hết hiệu lực Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực
1 Thông tư 07/2005/TT-BTP 31/8/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước 28/5/2017 Toàn bộ văn bản Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
 


DANH MỤC BAN HÀNH TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2017
TT Tên loại Số Ký hiệu Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung Ngày tháng có hiệu lực
1 Chỉ thị 20/CT-TTg 17/5/2017 Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 17/5/2017
2 Quyết định 10/2007/QĐ-TTg 03/4/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ: 25/5/2017
3 Quyết định 707/QĐ-TTg 25/5/20107 Quyết định phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020” 25/5/2017
4 Thông tư 30/2017/TT-BTC 18/4/2017 Quy định  tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 05/6/2017
5 Quyết định   12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017 Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 10/6/2017
6 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT 18/4/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.                    15/6/2017
7 Nghị định 52/2017/NĐ-CP 28/4/2017 Quy định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 15/6/2017
8 Nghị định 68/2017/NĐ-CP 25/5/2017 Quy định về việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp 15/7/2017


Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1