Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

Thứ tư, 06/03/2019 Đã xem: 5698

         

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03

 

         Ngày 05/03/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ tháng 03; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo Sở; đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

          Trong tháng 02, là tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cơ quan tập trung công việc, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ của Sở đã đề ra; Cơ quan và Công đoàn Sở đã thực hiện tốt chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ cơ quan;...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại như: Tham mưu một số công việc còn chậm; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc...

          Để hoàn thành tốt chương trình công tác tháng 03, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 02 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; và Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ thị về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

- Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản: số 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý ngày, giờ làm việc bằng máy chấm công; số 1002/KHĐT-VP ngày 05/5/2017 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi của phòng, đơn vị mình. Theo dõi, đôn đốc cán bộ thực hiện các báo cáo định kỳ. Chủ động đôn đốc, tổng hợp các báo cáo thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

          - Tập trung thực hiện tốt văn bản số 13/UBND-VP2 ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

          - Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2019 theo hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

          - Văn phòng Sở chuyển tất cả văn bản đến (trên ioffice) cho các phòng, đơn vị thuộc Sở để nắm bắt. Các phòng, đơn vị nhận được văn bản phân công chủ trì phải chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ (nếu không đúng với chức năng, nhiệm vụ thì thông báo lại ngay cho Văn phòng Sở báo cáo Lãnh đạo Sở phân công lại).

  1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế - Xã hội

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu phương án giải quyết các nội dung kiến nghị phục vụ buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Kim Sơn (trong báo cáo đề cập đến vấn đề quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển kinh tế biển, tình hình thu hút đầu tư…).

          - Đôn đốc, thẩm định phương án phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia.

  1. Phòng Pháp chế

          Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của Sở năm 2018.

  1. Phòng Kinh tế ngành

         - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức, viên chức trong phòng.

  1. Phòng Thanh tra

         - Chủ động thanh tra và ban hành các Kết luận thanh tra theo đúng kế hoạch.

  1. Trung tâm XTĐT và HTPT doanh nghiệp

          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 07/01/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

          - Tổ chức đi học tập kinh nghiệm để xây dựng dự thảo bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương, xong trước 30/3/2019.

           - Chủ trì phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh triển khai thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 06/06/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2020.

  1. Văn phòng Sở

          - Thiết kế, dự toán xây dựng phòng truyền thống của Sở, xong trước 30/3/2019.

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, xong trước ngày 20/3/2019.

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Ban hành Kế hoạch tập luyện và tham gia Hội thi thể thao, văn nghệ khối thi đua và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tổ chức hội thi thể thao, văn nghệ của Sở (xong trước 15/4/2019).

  1. Đoàn Thanh niên

          - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, thiết kế và trồng lại cây cảnh trong khuôn viên của Sở; dọn dẹp các chậu cảnh, cây cảnh trên các hành lang và sân sau của Sở, xong trước ngày 30/3/2019.

          Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1