Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

Thứ sáu, 10/05/2019 Đã xem: 6420

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 04,

triển khai nhiệm vụ tháng 05

         

          Ngày 09/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ tháng 5; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo Sở; đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

          Trong tháng 4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cơ quan tập trung công việc, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ của Sở đã đề ra;...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại như: Tham mưu một số công việc còn chậm; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc...

          Để hoàn thành tốt chương trình công tác tháng 5, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 4 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; và Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ thị về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

          - Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản: số 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý ngày, giờ làm việc bằng máy chấm công; số 666/KHĐT-VP ngày 03/4/2019 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi của phòng, đơn vị mình. Theo dõi, đôn đốc cán bộ thực hiện các báo cáo định kỳ. Chủ động đôn đốc, tổng hợp các báo cáo thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

          - Các phòng chuyên ngành phải phối hợp với phòng Tổng hợp trong việc thẩm định nguồn vốn dự án đầu tư công.

          - Các phòng chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, tổ công tác phải thống nhất với các Trưởng phòng, đơn vị về các cán bộ dự kiến tham gia các đoàn.

          - Các phòng chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án phục vụ các buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành.

          - Rà soát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách, gửi danh mục về Văn phòng Sở để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở (thời gian xong trước ngày 20/5/2019).

          - Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2019 theo hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  1. Phòng Thẩm định và GSĐT

          - Tập trung thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành.

          - Có văn bản, biểu mẫu tổng hợp các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước gửi các phòng chuyên ngành, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở vào ngày 25 hàng tháng.

  1. Phòng Đăng ký kinh doanh

          - Làm việc với cơ quan thuế để đối chiếu số lượng doanh nghiệp đang quản lý, báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 17/5/2019.

  1. 4. Trung tâm XTĐT và HTPT doanh nghiệp

          - Hoàn thiện danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

          - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI).

  1. 5. Văn phòng Sở

         - Báo cáo phân tích kết quả chấm điểm các chỉ số cải cách hành chính năm 2018, gửi Giám đốc Sở trước ngày 17/5/2019.

         - Triển khai xây dựng phòng truyền thống của Sở.

          - Tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Hội thi thể thao văn nghệ khối các tỉnh đồng bằng sông Hồng, báo cáo Giám đốc Sở trong ngày 13/5/2019.

  1. Đoàn Thanh niên

          Tổ chức cho đoàn viên dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần (theo văn bản 18/CV-UBND ngày 25/3/2019 và 35/CV-UBND ngày 08/5/2019 của UBND phường Vân Giang).

  1. Công đoàn Sở

         - Tổ chức tặng quà cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

         - Xây dựng kế hoạch, dự kiến chương trình nghỉ dưỡng sức cho công chức, viên chức và người lao động.

          Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1